... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 - 0529.10.1/4891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,662.50 สำนักวิทยบริการ 27-12-2561
2 - 0529.10.1/4889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 500.00 สำนักวิทยบริการ 27-12-2561
3 61127223457 ศธ 0529.10.4/4463 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 49,986.00 สำนักวิทยบริการ 28-12-2561
4 - 0529.10.1/4864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,770.00 สำนักวิทยบริการ 02-01-2562
5 - 0529.10.1/4834 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 62,090.00 สำนักวิทยบริการ 02-01-2562
6 - 0529.10.1/4859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 02-01-2562
7 61127480879 ศธ 0529.10.4/4817 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 6,910.00 สำนักวิทยบริการ 02-01-2562
8 - ศธ 0529.10.4/4832 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,980.00 สำนักวิทยบริการ 02-01-2562
9 61127480861 ศธ 0529.10.4/4818 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,081.00 สำนักวิทยบริการ 02-01-2562
10 61127223469 ศธ 0529.10.4/4437 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 53,783.60 สำนักวิทยบริการ 04-01-2562
11 - 0529.10.1/4874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,000.00 สำนักวิทยบริการ 07-01-2562
12 61127223439 ศธ 0529.10.4/4438 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 104,951.00 สำนักวิทยบริการ 07-01-2562
13 - 0529.10.4/4896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 850.00 สำนักวิทยบริการ 08-01-2562
14 - 0529.10.4/4839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 850.00 สำนักวิทยบริการ 08-01-2562
15 61127223414 ศธ 0529.10.4/4439 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 266,301.80 สำนักวิทยบริการ 14-01-2562
16 61127223424 ศธ 0529.10.4/4464 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 67,136.55 สำนักวิทยบริการ 14-01-2562
17 61127223450 ศธ 0529.10.4/4436 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 59,516.00 สำนักวิทยบริการ 14-01-2562
18 - 0529.10.4/4897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 600.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
19 - 0529.10.1/059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 17,890.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
20 - 0529.10.4/084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 900.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
21 - 0529.10.1/099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
22 - 0529.10.1/100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
23 - 0529.10.4/104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,493.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
24 62017169380 0529.10.4/116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 14,964.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
25 - 0529.10.4/103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 937.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2562
26 62017276602 0529.10.1/141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 179,792.10 สำนักวิทยบริการ 18-01-2562
27 - 0529.10.4/4897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,550.00 สำนักวิทยบริการ 22-01-2562
28 - 0529.10.2/063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,500.00 สำนักวิทยบริการ 22-01-2562
29 - 0529.10.1/088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16,133.00 สำนักวิทยบริการ 28-01-2562
30 - ศธ 0529.10.4/4757 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 81,709.75 สำนักวิทยบริการ 28-01-2562
31 - 0529.10.1/302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,900.00 สำนักวิทยบริการ 29-01-2562
32 61127289705 ศธ 0529.10.4/4552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 56,818.50 สำนักวิทยบริการ 31-01-2562
33 61127287710 ศธ 0529.10.4/4553 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 98,145.20 สำนักวิทยบริการ 12-02-2562
34 62027104984 ศธ 0529.10.4/0391 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 12-02-2562
35 - ศธ 0529.10.4/0392 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสื่อโสตทัศน์ตามกระแส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,698.00 สำนักวิทยบริการ 12-02-2562
36 - ศธ 0529.10.4/043 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุฐานข้อมูล UpToDate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 509,762.50 สำนักวิทยบริการ 12-02-2562
37 - ศธ 0529.10.4/442 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,000.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2562
38 - ศธ 0529.10.1/501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,280.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2562
39 - ศธ 0529.10.4/520 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าสถานที่ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,000.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2562
40 - ศธ 0529.10.4/499 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,350.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2562
41 - ศธ 0529.10.1/068 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,300.00 สำนักวิทยบริการ 14-02-2562
42 62037052073 ศธ 0529.10.4/743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 27,040.00 สำนักวิทยบริการ 06-03-2562
43 62037052111 ศธ 0529.10.4/744 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 39,176.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562
44 62037052123 ศธ 0529.10.4/746 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 49,880.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562
45 62037052118 ศธ 0529.10.4/745 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 40,707.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562
46 62037052098 ศธ 0529.10.4/750 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,446.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562
47 - ศธ 0529.10.4/749 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,421.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562
48 62037052089 ศธ 0529.10.4/747 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562
49 62037052082 ศธ 0529.10.4/748 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 79,669.20 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562
50 62027070754 ศธ 0529.10.4/4814 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล eBook Academic Collection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 262,500.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2562

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ