... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 60107107772 0529.10.1/4036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,220.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
2 60107153278 0529.10.1/4106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 15,809.46 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
3 - 0529.10.1/4195 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
4 - 0529.10.1/4196 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
5 - 0529.10.1/4197 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
6 - 0529.10.1/4198 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
7 60107143051 0529.10.1/4221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,371.25 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
8 - 0529.10.1/4199 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
9 - 0529.10.1/4200 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
10 - 0529.10.1/4202 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (จัดชั้นหนังสือ) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
11 - 0529.10.1/4203 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (จัดชั้นหนังสือ) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
12 - 0529.10.1/4201 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาดภายนอก) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
13 60107205897 0529.10.1/4107 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,050.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2560
14 60107102717 0529.10.1/4172 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 8,400.00 สำนักวิทยบริการ 30-11-2560
15 - ศธ 0529.10.4/4696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อโสตทัศน์ Update ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,925.00 สำนักวิทยบริการ 06-12-2560
16 60117344477 ศธ 0529.10.4/4505 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 100,000.00 สำนักวิทยบริการ 07-12-2560
17 60127042835 ศธ 0529.10.4/4691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,500.00 สำนักวิทยบริการ 07-12-2560
18 60127076139 4621 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,132.00 สำนักวิทยบริการ 07-12-2560
19 - ศธ 0529.10.4/4775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,155.00 สำนักวิทยบริการ 08-12-2560
20 - ศธ 0529.10.4/4777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 08-12-2560
21 60127050406 ศธ 0529.10.4/4736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเย็บเบาะรองนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,000.00 สำนักวิทยบริการ 08-12-2560
22 60127249879 0529.10.1/4881 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,000.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2560
23 60127253622 0529.10.1/4482 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,126.60 สำนักวิทยบริการ 20-12-2560
24 60127299044 ศธ 0529.10.1/4924 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวารสารภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 77,442.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2560
25 - 0529.10.1/4698 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 228.00 สำนักวิทยบริการ 25-12-2560
26 - 0529.10.1/4697 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 920.00 สำนักวิทยบริการ 25-12-2560
27 - 0529.10.1/4556 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,889.00 สำนักวิทยบริการ 25-12-2560
28 60127389992 ศธ 0529.10.4/4695 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 26,010.00 สำนักวิทยบริการ 25-12-2560
29 60127214777 ศธ 0529.10.4/4877 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล Access Engineering ประจำปีงบประมาณ 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 206,000.00 สำนักวิทยบริการ 29-12-2560
30 - 0529.10.4/4986 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 500.00 สำนักวิทยบริการ 03-01-2561
31 61017006041 0529.10.4/4987 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 15,000.00 สำนักวิทยบริการ 03-01-2561
32 - 0529.10.4/4988 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,500.00 สำนักวิทยบริการ 03-01-2561
33 - 0529.10.1/4772 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,650.00 สำนักวิทยบริการ 03-01-2561
34 60127405688 0529.10.1/4795 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,025.00 สำนักวิทยบริการ 03-01-2561
35 - 0529.10.1/5039 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,850.00 สำนักวิทยบริการ 05-01-2561
36 60127450502 0529.10.4/4794 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 29,960.00 สำนักวิทยบริการ 05-01-2561
37 61017031045 0529.10.1/5020 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 6,120.00 สำนักวิทยบริการ 05-01-2561
38 61017027756 ศธ 0529.10.4/5019 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 42,606.00 สำนักวิทยบริการ 12-01-2561
39 61017074642 0529.10.1/5021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,317.00 สำนักวิทยบริการ 12-01-2561
40 - 0529.10.1/5021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,918.00 สำนักวิทยบริการ 12-01-2561
41 61017171425 0529.10.4/002 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 33,400.00 สำนักวิทยบริการ 12-01-2561
42 - ศธ 0529.10.2/4817 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,644.00 สำนักวิทยบริการ 13-01-2561
43 - ศธ 0529.10.4/108 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 13-01-2561
44 - ศธ 0529.10.4/100 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีห้องประชุมย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,000.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2561
45 61017201840 0529.10.2/109 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 51,000.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2561
46 - 0529.10.1/5041 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 800.00 สำนักวิทยบริการ 16-01-2561
47 61017190060 0529.10.4/081 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 76,163.00 สำนักวิทยบริการ 16-01-2561
48 - 0529.10.2/036 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 603.00 สำนักวิทยบริการ 16-01-2561
49 - 0529.10.4/4983 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 900.00 สำนักวิทยบริการ 18-01-2561
50 61017192442 0529.10.4/80 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,540.50 สำนักวิทยบริการ 18-01-2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,100 รายการ