... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 - 0529.10.4/188 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,500.00 สำนักวิทยบริการ 18-01-2561
2 - 0529.10.1/5055 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 850.00 สำนักวิทยบริการ 18-01-2561
3 61017252722 0529.10.4/272 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,000.00 สำนักวิทยบริการ 19-01-2561
4 61017298170 0529.10.4/261 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 20,392.20 สำนักวิทยบริการ 22-01-2561
5 - 0529.10.4/011 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,175.00 สำนักวิทยบริการ 22-01-2561
6 - 0529.10.1/254 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ(ร่าง)รายงาประจำปี 2560 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,650.00 สำนักวิทยบริการ 22-01-2561
7 - 0529.10.4/010 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 22-01-2561
8 - 0529.10.4/082 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,559.00 สำนักวิทยบริการ 25-01-2561
9 - 0529.10.4/208 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,793.00 สำนักวิทยบริการ 25-01-2561
10 - 0529.10.2/247 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องมือฯ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,000.00 สำนักวิทยบริการ 26-01-2561
11 - 0529.10.4/323 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,200.00 สำนักวิทยบริการ 31-01-2561
12 - 0529.10.4/317 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 82,100.00 สำนักวิทยบริการ 31-01-2561
13 - 0529.10.4/262 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,006.00 สำนักวิทยบริการ 31-01-2561
14 - 0529.10.4/324 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,390.00 สำนักวิทยบริการ 01-02-2561
15 - 0529.10.1/442 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,614.00 สำนักวิทยบริการ 01-02-2561
16 - 0529.10.4/426 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 01-02-2561
17 - 0529.10.2/001 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,690.00 สำนักวิทยบริการ 05-02-2561
18 - 0529.10.1/488 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 21,760.00 สำนักวิทยบริการ 05-02-2561
19 - 0529.10.1/569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,990.00 สำนักวิทยบริการ 09-02-2561
20 - 0529.10.1/568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 758.00 สำนักวิทยบริการ 09-02-2561
21 - 0529.10.1/0543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 690.00 สำนักวิทยบริการ 12-02-2561
22 - 0529.10.1/5056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,252.00 สำนักวิทยบริการ 12-02-2561
23 - 0529.10.1/573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและการขนส่ง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 450.00 สำนักวิทยบริการ 12-02-2561
24 - 0529.10.1/0467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,810.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2561
25 - 0529.10.1/467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 554.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2561
26 - 0529.10.4/604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,970.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2561
27 - 0529.10.1/599 ลว.9/2/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 150.00 สำนักวิทยบริการ 19-02-2561
28 - 0529.10.4/640 ลว.13 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,390.00 สำนักวิทยบริการ 20-02-2561
29 - 0529.10.4/662 ลว.15 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 424.00 สำนักวิทยบริการ 20-02-2561
30 - 0529.10.1/670 ลว.15 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 500.00 สำนักวิทยบริการ 20-02-2561
31 61027159013 ศธ 0529.10.4/0550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 90,513.00 สำนักวิทยบริการ 21-02-2561
32 - 0529.10.2/424 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,200.00 สำนักวิทยบริการ 22-02-2561
33 - 0529.10.2/572 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,546.00 สำนักวิทยบริการ 22-02-2561
34 - 0529.10.2/571 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,600.00 สำนักวิทยบริการ 22-02-2561
35 - 0529.10.1/412 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์กีฬา/วิทย์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 168,257.50 สำนักวิทยบริการ 22-02-2561
36 - 0529.10.4/192 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,848.00 สำนักวิทยบริการ 22-02-2561
37 - 0529.10.4/0728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 27-02-2561
38 - 0529.10.1/0784 ลว 22 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,945.00 สำนักวิทยบริการ 27-02-2561
39 - 0529.10.1/0783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,000.00 สำนักวิทยบริการ 27-02-2561
40 - 0529.10.1/0782 ลว 23 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 27-02-2561
41 - 0529.10.4/0774 ลว 21 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,272.00 สำนักวิทยบริการ 27-02-2561
42 - 0529.10.4/0775 ลว 21 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,400.00 สำนักวิทยบริการ 27-02-2561
43 - 0529.10.4/612 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 14,121.00 สำนักวิทยบริการ 28-02-2561
44 - 0529.10.4/632 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,631.50 สำนักวิทยบริการ 28-02-2561
45 - 0529.10.4/610 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,037.00 สำนักวิทยบริการ 28-02-2561
46 - 0529.10.4/634 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,968.00 สำนักวิทยบริการ 28-02-2561
47 - 0529.10.1/0814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,828.00 สำนักวิทยบริการ 06-03-2561
48 - 0529.10.4/885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 07-03-2561
49 - 0529.10.1/887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 400.00 สำนักวิทยบริการ 07-03-2561
50 - 0529.10.1/890 ลว.7/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,252.00 สำนักวิทยบริการ 09-03-2561

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ