... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 61047280115 ศธ 0529.10.4/1491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 26-04-2561
2 61047275515 ศธ 0529.10.4/1492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 48,607.25 สำนักวิทยบริการ 26-04-2561
3 61047280148 ศธ 0529.10.4/1502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,642.65 สำนักวิทยบริการ 26-04-2561
4 - 0529.10.1/1495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,920.00 สำนักวิทยบริการ 26-04-2561
5 61047275515 ศธ 0529.10.4/1492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 48,607.25 สำนักวิทยบริการ 27-04-2561
6 - 0529.10.4/0870 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 85,000.00 สำนักวิทยบริการ 27-04-2561
7 61047367749 0529.10.1/1452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 67,300.00 สำนักวิทยบริการ 30-04-2561
8 - 0529.10.1/1539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 17,850.00 สำนักวิทยบริการ 30-04-2561
9 - 0529.10.1/1538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,797.00 สำนักวิทยบริการ 30-04-2561
10 61047224903 0529.10.1/0974 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังอาคารสารสนเทศ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 240,000.00 สำนักวิทยบริการ 02-05-2561
11 61057105242 0529.10.2/1581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,970.00 สำนักวิทยบริการ 07-05-2561
12 - 0529.10.4/1550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 930.00 สำนักวิทยบริการ 07-05-2561
13 - 0529.10.1/1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 930.00 สำนักวิทยบริการ 07-05-2561
14 61057110024 0529.10.1/1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 8,150.00 สำนักวิทยบริการ 08-05-2561
15 - 0529.10.4/1679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 08-05-2561
16 61057044331 ศธ 0529.10.4/1551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกจากเดิมแบบถาวรเป็นแบบบานเลื่อน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 44,200.00 สำนักวิทยบริการ 09-05-2561
17 - ศธ 0529.10.4/1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ภาพโปสเตอร์ ขนาด A3 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 500.00 สำนักวิทยบริการ 10-05-2561
18 - ศธ 0529.10.4/1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่จัดวางตู้ส่งหนังสือนอกเวลาราชการอัตโนมัติ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,700.00 สำนักวิทยบริการ 10-05-2561
19 - ศธ 0529.10.4/1640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,175.00 สำนักวิทยบริการ 10-05-2561
20 61057142747 ศธ 0529.10.4/1643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,720.60 สำนักวิทยบริการ 10-05-2561
21 61057142953 ศธ 0529.10.4/1659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 17,718.25 สำนักวิทยบริการ 10-05-2561
22 - ศธ 0529.10.4/1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 10-05-2561
23 - 0529.10.2/1373 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 20,000.00 สำนักวิทยบริการ 11-05-2561
24 - 0529.10.2/1374 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,100.00 สำนักวิทยบริการ 11-05-2561
25 61057198396 ศธ 0529.10.4/1642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,954.50 สำนักวิทยบริการ 12-05-2561
26 61057213175 ศธ 0529.10.4/1768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 56,503.75 สำนักวิทยบริการ 16-05-2561
27 61057212693 ศธ 0529.10.4/1767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 74,761.75 สำนักวิทยบริการ 16-05-2561
28 61057212404 ศธ 0529.10.4/1766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 79,076.45 สำนักวิทยบริการ 16-05-2561
29 61057197409 ศธ 0529.10.4/1765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 16-05-2561
30 61057197428 ศธ 0529.10.4/1641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อโสตทัศน์ Update [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,472.00 สำนักวิทยบริการ 16-05-2561
31 61057110497 0529.10.1/1705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุง่นบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,860.00 สำนักวิทยบริการ 18-05-2561
32 - 0529.10.1/1829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,175.00 สำนักวิทยบริการ 18-05-2561
33 - 0529.10.1/1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,930.00 สำนักวิทยบริการ 24-05-2561
34 61057362637 ศธ 0529.10.4/1872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,505.00 สำนักวิทยบริการ 24-05-2561
35 - 0529.10.1/1947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9,598.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
36 - 0529.10.1/1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11,390.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
37 - 0529.10.1/1948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 700.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
38 - 0529.10.2/1833 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ Photo Book [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 37,500.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
39 - ศธ 0529.10.4/1937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
40 - ศธ 0529.10.4/1958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวารสาร [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
41 - ศธ 0529.10.2/1955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กซุ้มไม้เลื้อย [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,500.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
42 - ศธ 0529.10.4/1957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,050.00 สำนักวิทยบริการ 31-05-2561
43 61057395611 ศธ 0529.10.4/1885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,504.45 สำนักวิทยบริการ 06-06-2561
44 - ศธ 0529.10.4/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำประตูเลื่อน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 22,000.00 สำนักวิทยบริการ 06-06-2561
45 - ศธ 0529.10.4/1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,422.90 สำนักวิทยบริการ 06-06-2561
46 - - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,985.65 สำนักวิทยบริการ 12-06-2561
47 - ศธ 0529.10.4/2059 ประกาศผู้ชนะการเสนอต่ออายุฐานข้อมูล Library of Congress Classification Web [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 17,850.00 สำนักวิทยบริการ 12-06-2561
48 61067202865 ศธ 0529.10.1/2107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2560 สำนักวิทยบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,000.00 สำนักวิทยบริการ 13-06-2561
49 - 0529.10.1/2138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 990.00 สำนักวิทยบริการ 15-06-2561
50 - 0529.10.4/2070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,262.00 สำนักวิทยบริการ 15-06-2561

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ