... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 62067240566 อว 0604.10.4/1874 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฐานข้อมูลระบบจัดการความรู้กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 39,000.00 สำนักวิทยบริการ 15-06-2562
2 62067113832 อว 0604.10.4/1868 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 116,235.00 สำนักวิทยบริการ 15-06-2562
3 - อว 0604.10.2/2069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,680.00 สำนักวิทยบริการ 24-06-2562
4 62067402463 อว 0604.10.1/2065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 49,300.00 สำนักวิทยบริการ 24-06-2562
5 62067447933 อว 0604.10.1/1956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20,642.00 สำนักวิทยบริการ 25-06-2562
6 62066745285 อว 0604.10.1/1955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,335.00 สำนักวิทยบริการ 25-06-2562
7 62067254730 อว 0604.10.4/1988 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,484.00 สำนักวิทยบริการ 26-06-2562
8 62067506446 อว 0604.10.4/2105 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 35,000.00 สำนักวิทยบริการ 27-06-2562
9 62067506385 อว 0604.10.4/2104 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,000.00 สำนักวิทยบริการ 27-06-2562
10 - อว 0604.10.4/2139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,027.00 สำนักวิทยบริการ 11-07-2562
11 - อว 0604.10.1/2085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,178.00 สำนักวิทยบริการ 11-07-2562
12 - อว 0604.10.1/2176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 25,294.00 สำนักวิทยบริการ 11-07-2562
13 62077294662 อว 0604.10.4/2330 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ตามกระแสประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,208.00 สำนักวิทยบริการ 15-07-2562
14 62077294758 อว 0604.10.4/2279 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,382.00 สำนักวิทยบริการ 15-07-2562
15 62077509111 อว 0604.10.4/2494 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าโปรแกรม Access English โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 61,100.00 สำนักวิทยบริการ 26-07-2562
16 62077509320 อว 0604.10.4/2500 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโปรแกรม Turnitin (แบบราย 12 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 264,600.00 สำนักวิทยบริการ 26-07-2562
17 62077559726 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 291,142.54 สำนักวิทยบริการ 31-07-2562
18 62087029074 อว 0604.10.1/2084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,400.00 สำนักวิทยบริการ 02-08-2562
19 62087188711 อว 0604.10.2/2690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 25,000.00 สำนักวิทยบริการ 09-08-2562
20 - อว 0604.10.4/2592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,570.00 สำนักวิทยบริการ 09-08-2562
21 62087213078 อว 0604.10.4/2645 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 19,971.50 สำนักวิทยบริการ 11-08-2562
22 62087213075 อว 0604.10.4/2582 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 25,263.20 สำนักวิทยบริการ 11-08-2562
23 62087213085 อว 0604.10.2/2546 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำ Photo Book ธรรมาสน์อีสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 50,000.00 สำนักวิทยบริการ 11-08-2562
24 - อว 0604.10.4/2740 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ตามกระแสประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,380.00 สำนักวิทยบริการ 22-08-2562
25 - อว 0604.10.1/2714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 100,906.00 สำนักวิทยบริการ 23-08-2562
26 62087557982 อว 0604.10.1/2247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28,300.00 สำนักวิทยบริการ 27-08-2562
27 - อว 0604.10.1/2210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,538.00 สำนักวิทยบริการ 28-08-2562
28 62087627659 อว 0604.10.4/2870 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 57,242.50 สำนักวิทยบริการ 29-08-2562
29 62087657003 อว 0604.10.1/2846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 37,020.05 สำนักวิทยบริการ 30-08-2562
30 62087662565 อว 0604.10.1/2847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 12,500.00 สำนักวิทยบริการ 02-09-2562
31 - อว 0604.10.1/2829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 21,240.00 สำนักวิทยบริการ 04-09-2562
32 - อว 0604.10.4/2769 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง น้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,500.00 สำนักวิทยบริการ 08-09-2562
33 - อว 0604.10.1/2711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,425.00 สำนักวิทยบริการ 08-09-2562
34 - อว 0604.10.4/2875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อท่อเครื่องปรับอากาศ และผนัง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,200.00 สำนักวิทยบริการ 09-09-2562
35 62097246891 อว 0604.10.1/2978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,500.00 สำนักวิทยบริการ 11-09-2562
36 62097217624 อว 0604.10.4/3034 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,076.00 สำนักวิทยบริการ 11-09-2562
37 - อว 0604.10.4/2915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,430.00 สำนักวิทยบริการ 11-09-2562
38 62097406712 อว 0604.10.1/2936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,924.00 สำนักวิทยบริการ 18-09-2562
39 - อว 0604.10.1/3074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 95,119.81 สำนักวิทยบริการ 18-09-2562
40 62097457767 อว 0604.10.1/3096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 32,755.00 สำนักวิทยบริการ 24-09-2562
41 - อว 0604.10.1/3194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 86,920.00 สำนักวิทยบริการ 26-09-2562
42 62097637052 อว 0604.10.1/3186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 87,525.00 สำนักวิทยบริการ 26-09-2562
43 62097725799 อว 0604.10.1/3235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 27,700.00 สำนักวิทยบริการ 30-09-2562
44 - - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 264,276.18 สำนักวิทยบริการ 16-10-2562
45 62107191026 อว.0604.10.1/3387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 45,280.00 สำนักวิทยบริการ 18-10-2562
46 62107342470 อว.0604.10.4/3525 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,000.00 สำนักวิทยบริการ 30-10-2562
47 62107344112 อว 0604.10.4/3517 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,574.00 สำนักวิทยบริการ 30-10-2562
48 62117049673 อว 0604.10.4/3516 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 46,826.50 สำนักวิทยบริการ 05-11-2562
49 - อว 0604.10.4/3536 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,260.00 สำนักวิทยบริการ 05-11-2562
50 62117070200 อว 0604.10.1/3596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 33,916.00 สำนักวิทยบริการ 06-11-2562

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ