... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 - 0529.10.2/2854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนา AR Book [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 45,000.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
2 - 0529.10.2/2688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลโครงการ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
3 - ศธ 0529.10.4/3115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 765.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
4 - 0529.10.2/2856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 192.00 สำนักวิทยบริการ 27-08-2561
5 - 0529.10.2/2689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลโครงการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 27-08-2561
6 - 0529.10.2/2463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือ AR [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 97,500.00 สำนักวิทยบริการ 27-08-2561
7 - 0529.10.1/3067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,680.00 สำนักวิทยบริการ 28-08-2561
8 - ศธ 0529.10.1/3238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,000.00 สำนักวิทยบริการ 31-08-2561
9 - 0529.10.1/3213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 535.00 สำนักวิทยบริการ 31-08-2561
10 - 0529.10.1/3089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,708.00 สำนักวิทยบริการ 05-09-2561
11 - 0529.10.1/3261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,950.00 สำนักวิทยบริการ 05-09-2561
12 - 0529.10.1/3261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,950.00 สำนักวิทยบริการ 05-09-2561
13 - 0529.10.1/3282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 05-09-2561
14 - 0529.10.1/3265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 304.00 สำนักวิทยบริการ 05-09-2561
15 - 0529.10.2/3264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,550.00 สำนักวิทยบริการ 05-09-2561
16 - 0529.10.1/2976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 940.00 สำนักวิทยบริการ 06-09-2561
17 - 0529.10.2/3169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 450.00 สำนักวิทยบริการ 06-09-2561
18 - 0529.10.4/3314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,300.00 สำนักวิทยบริการ 06-09-2561
19 - 0529.10.1/3408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 900.00 สำนักวิทยบริการ 11-09-2561
20 - 0529.10.4/3402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 170.00 สำนักวิทยบริการ 11-09-2561
21 - 0529.10.2/3401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 450.00 สำนักวิทยบริการ 11-09-2561
22 - 0529.10.1/3468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 752.00 สำนักวิทยบริการ 14-09-2561
23 - 0529.10.1/3478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 12,168.60 สำนักวิทยบริการ 17-09-2561
24 - ศธ 0529.10.4/3542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 600.00 สำนักวิทยบริการ 19-09-2561
25 - ศธ 0529.10.4/3547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดชั้นหนังสือและวารสาร [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 182,400.00 สำนักวิทยบริการ 19-09-2561
26 - ศธ 0529.10.1/3546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร ฯ (งานสวน) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,200.00 สำนักวิทยบริการ 19-09-2561
27 - ศธ 0529.10..1/3548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 547,200.00 สำนักวิทยบริการ 19-09-2561
28 - 0529.10.1/3567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,600.00 สำนักวิทยบริการ 24-09-2561
29 - 0529.10.1/3602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 120,000.00 สำนักวิทยบริการ 24-09-2561
30 - 0529.10.4/3615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 200.00 สำนักวิทยบริการ 24-09-2561
31 - 0529.10.21/3571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของที่ระลึก [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 289.00 สำนักวิทยบริการ 25-09-2561
32 - 0529.10.1/3556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,900.00 สำนักวิทยบริการ 25-09-2561
33 - 0529.10.1/3631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 184,040.00 สำนักวิทยบริการ 25-09-2561
34 - 0529.10.1/3679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุัณฑ์สำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 33,829.00 สำนักวิทยบริการ 28-09-2561
35 - ศธ 0529.10.1/3717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 540.00 สำนักวิทยบริการ 05-10-2561
36 - ศธ 0529.10.1/3719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสำนักโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,800.00 สำนักวิทยบริการ 05-10-2561
37 - 0529.10.1/3775 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11,000.00 สำนักวิทยบริการ 12-10-2561
38 - 0529.10.1/3832 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,790.00 สำนักวิทยบริการ 12-10-2561
39 - 0529.10.1/3831 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,368.00 สำนักวิทยบริการ 12-10-2561
40 - 0529.10.1/3839 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,300.00 สำนักวิทยบริการ 12-10-2561
41 - 0529.10.1/3828 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,500.00 สำนักวิทยบริการ 12-10-2561
42 - 0529.10.1/3829 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 12-10-2561
43 - 0529.10.1/3830 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,957.00 สำนักวิทยบริการ 12-10-2561
44 - ศธ 0529.10.4/3823 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 45,378.00 สำนักวิทยบริการ 19-10-2561
45 - ศธ 0529.10.4/3826 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 59,188.00 สำนักวิทยบริการ 19-10-2561
46 - ศธ 0529.10.4/3824 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 35,050.35 สำนักวิทยบริการ 19-10-2561
47 - ศธ 0529.10.4/3822 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 128,899.90 สำนักวิทยบริการ 19-10-2561
48 - ศธ 0529.10.4/3827 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 42,624.00 สำนักวิทยบริการ 19-10-2561
49 - ศธ 0529.10.1/3947 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,480.00 สำนักวิทยบริการ 26-10-2561
50 - ศธ 0529.10.4/3908 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 26-10-2561

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ