... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 62117089553 อว 0604.10.1/3443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,680.00 สำนักวิทยบริการ 07-11-2562
2 62117203183 อว 0604.10.1/3716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19,902.00 สำนักวิทยบริการ 14-11-2562
3 62117205325 อว 0604.10.1/3644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15,000.00 สำนักวิทยบริการ 14-11-2562
4 62117225684 อว 0604.10.4/3602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่่อโสตทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,234.00 สำนักวิทยบริการ 15-11-2562
5 - อว 0604.10.1/3685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 29,001.00 สำนักวิทยบริการ 20-11-2562
6 - อว 0604.10.2/3683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 18,540.00 สำนักวิทยบริการ 20-11-2562
7 62117302670 อว 0604.10.1/3784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,395.00 สำนักวิทยบริการ 21-11-2562
8 62117435244 อว.0604.10.1/3852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,380.00 สำนักวิทยบริการ 27-11-2562
9 62117434757 อว.0604.10.1/3891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 14,368.00 สำนักวิทยบริการ 27-11-2562
10 62117492866 อว 0604.10.1/3711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 41,880.00 สำนักวิทยบริการ 29-11-2562
11 62127049091 อว 0604.10.4/3963 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโปรแกรม Oracle Database Standard Edition 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 256,800.00 สำนักวิทยบริการ 06-12-2562
12 62127049068 อว 0604.10.4/3960 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับฐานข้อมูล Matichon E-Library [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,910.00 สำนักวิทยบริการ 06-12-2562
13 62127049084 อว 0604.10.4/3959 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับฐานข้อมูล CINAHL Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 254,925.00 สำนักวิทยบริการ 06-12-2562
14 62127049070 อว0604.10.4/3961 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุฐานข้อมูล eBook Academic Collection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 254,925.00 สำนักวิทยบริการ 06-12-2562
15 62127049913 อว 0604.10.4/3948 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,017.00 สำนักวิทยบริการ 07-12-2562
16 62127049077 อว 0604.10.4/3944 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,436.00 สำนักวิทยบริการ 07-12-2562
17 62117477473 อว 0604.10.1/3974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 41,000.00 สำนักวิทยบริการ 09-12-2562
18 62127049098 อว 0604.10.4/3949 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 199,017.00 สำนักวิทยบริการ 10-12-2562
19 62127049102 อว 0604.10.4/3946 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 22,873.50 สำนักวิทยบริการ 10-12-2562
20 62127049108 อว 0604.10.4/3947 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 204,678.00 สำนักวิทยบริการ 10-12-2562
21 62127049117 อว 0604.10.4/3851 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 71,670.00 สำนักวิทยบริการ 10-12-2562
22 - อว 0604.10.4/04008 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ติดตั้ง และทาสีพื้นที่บริเวณโดยรอบห้องสมุดในสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 19,800.00 สำนักวิทยบริการ 10-12-2562
23 62127220841 อว 0604.10.2/4039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,980.00 สำนักวิทยบริการ 16-12-2562
24 62127238875 อว 0604.10.4/4060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับฐานข้อมูล Access Engineering [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 226,600.00 สำนักวิทยบริการ 16-12-2562
25 62117464069 อว 0604.10.1/3718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28,230.00 สำนักวิทยบริการ 17-12-2562
26 62127243849 อว 0604.10.1/3861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 18,202.31 สำนักวิทยบริการ 18-12-2562
27 62127296999 อว0604.10.1/3756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 19-12-2562
28 62127304286 อว 0604.10.1/4005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,468.00 สำนักวิทยบริการ 19-12-2562
29 - อว 0604.10.1/3978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 22,580.85 สำนักวิทยบริการ 19-12-2562
30 - อว 0604.10.1/3717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 112,500.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2562
31 62127341878 อว 0604.10.4/4161 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,373.40 สำนักวิทยบริการ 24-12-2562
32 6127341930 อว 0604.10.4/4160 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ตามกระแสประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,122.00 สำนักวิทยบริการ 24-12-2562
33 63017393160 อว 0604.10.1/4212 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20,876.00 สำนักวิทยบริการ 27-12-2562
34 - อว 0604.10.4/4188 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโปรแกรม EndNote โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 363,327.00 สำนักวิทยบริการ 27-12-2562
35 - อว 0604.10.4/4166 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 150,624.00 สำนักวิทยบริการ 27-12-2562
36 - อว 0604.10.4/4167 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 108,929.00 สำนักวิทยบริการ 27-12-2562
37 63017040413 อว 0604.10.4/003 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 45,299.60 สำนักวิทยบริการ 06-01-2563
38 63017040414 อว 0604.10.4/4224 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,665.80 สำนักวิทยบริการ 15-01-2563
39 63017226856 อว 0604.10.4/4223 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 25,399.00 สำนักวิทยบริการ 15-01-2563
40 - อว 0604.10.4/145 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,801.00 สำนักวิทยบริการ 22-01-2563
41 63017449461 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 294,009.00 สำนักวิทยบริการ 29-01-2563
42 63017489700 อว 0604.10.1/182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,056.00 สำนักวิทยบริการ 29-01-2563
43 63017515221 อว 0604.10.1/181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15,840.00 สำนักวิทยบริการ 30-01-2563
44 63017515339 อว 0604.10.2/176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9,000.00 สำนักวิทยบริการ 30-01-2563
45 63027012735 อว 0604.10.4/202 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 85,365.00 สำนักวิทยบริการ 03-02-2563
46 63027015403 อว 0604.10.4/200 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 50,212.50 สำนักวิทยบริการ 03-02-2563
47 63017156372 อว 0604.10.4/054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของรางวัล [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 14,996.00 สำนักวิทยบริการ 03-02-2563
48 63027045602 อว 0604.10.4/291 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 6,934.50 สำนักวิทยบริการ 05-02-2563
49 63027152620 อว 0604.10.2/360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,050.00 สำนักวิทยบริการ 11-02-2563
50 63017255907 อว 0604.10.2/118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9,010.00 สำนักวิทยบริการ 13-02-2563

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ