... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 - 0529.10.4/773 ลว 21/2/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,200.00 สำนักวิทยบริการ 09-03-2561
2 61037170854 0529.10.4/960 ลว. 9/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19,080.00 สำนักวิทยบริการ 12-03-2561
3 61037170728 0529.10.4/959 ลว. 9/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 36,720.00 สำนักวิทยบริการ 12-03-2561
4 - 0529.10.2/865 ลว.5/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,250.00 สำนักวิทยบริการ 13-03-2561
5 - ศธ 0529.10.4/0932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,175.00 สำนักวิทยบริการ 14-03-2561
6 - ศธ 0529.10.4/0933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวารสาร ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 14-03-2561
7 - ศธ 0529.10.4/0892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,790.00 สำนักวิทยบริการ 14-03-2561
8 - หนังสือที่ ศธ 0529.10.4/0930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำใบกำหนดส่ง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,200.00 สำนักวิทยบริการ 14-03-2561
9 - 0529.10.2/986 ลว.12/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,000.00 สำนักวิทยบริการ 14-03-2561
10 61037209302 ศธ 0529.10.4/0931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 54,455.25 สำนักวิทยบริการ 15-03-2561
11 61037265138 ศธ 0529.10.1/0848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล Gale Virtual Reference แบบ consortium [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 125,716.95 สำนักวิทยบริการ 16-03-2561
12 61037265809 ศธ 0529.10.1/0839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล Science Direct [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 75,688.82 สำนักวิทยบริการ 16-03-2561
13 - 0529.10.4/1098 ลว.16/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,974.00 สำนักวิทยบริการ 19-03-2561
14 - 0529.10.4/1097 ลว.16/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,564.00 สำนักวิทยบริการ 19-03-2561
15 - 0529.10.2/570 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 860.00 สำนักวิทยบริการ 19-03-2561
16 61037280673 0529.10.1/1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19,260.00 สำนักวิทยบริการ 19-03-2561
17 61037189008 0529.10.1/1060 ลว.13 มี.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16,200.00 สำนักวิทยบริการ 19-03-2561
18 - 0529.10.2/1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,580.00 สำนักวิทยบริการ 20-03-2561
19 61037315851 ศธ 0529.10.4/1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 61,911.00 สำนักวิทยบริการ 21-03-2561
20 - 0529.10.1/828 ลว 28/2/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 481.50 สำนักวิทยบริการ 22-03-2561
21 61037368477 0529.10.1/1062 ลว 14/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,180.00 สำนักวิทยบริการ 22-03-2561
22 61037330787 ศธ 0529.10.4/1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 77,029.20 สำนักวิทยบริการ 21-03-2561
23 61037330141 ศธ 0529.10.4/1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 98,658.00 สำนักวิทยบริการ 21-03-2561
24 61037330482 ศธ 0529.10.4/1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,054.60 สำนักวิทยบริการ 21-03-2561
25 61037342878 ศธ 0529.10.4/1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 69,738.25 สำนักวิทยบริการ 21-03-2561
26 - ศธ 0529.10.4/0965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อโสตทัศน์ Update [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,264.00 สำนักวิทยบริการ 21-03-2561
27 61037422724 ศธ 0529.10.4/1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผนังห้องนิทรรศการ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,500.00 สำนักวิทยบริการ 26-03-2561
28 61037428988 ศธ 0529.10.4/0949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล Matichon E-Library [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,910.00 สำนักวิทยบริการ 27-03-2561
29 - ศธ 0529.10.1/1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำตรายาง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 440.00 สำนักวิทยบริการ 27-03-2561
30 - 0529.10.1/1167 ลว 26/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,500.00 สำนักวิทยบริการ 28-03-2561
31 - ศธ 0529.10.4/1180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อโสตทัศน์ Update ประจำเดือนเมษายน 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,387.00 สำนักวิทยบริการ 28-03-2561
32 - ศธ 0529.10.1/1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 45,600.00 สำนักวิทยบริการ 28-03-2561
33 - 0529.10.1/1242 ลว 28/3/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,400.00 สำนักวิทยบริการ 02-04-2561
34 - ศธ 0529.10.4/1245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,050.00 สำนักวิทยบริการ 02-04-2561
35 - ศธ 0529.10.4/1247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวารสาร ประจำเดือนเมษายน 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 02-04-2561
36 - ศธ 0529.10.1/1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 440.00 สำนักวิทยบริการ 03-04-2561
37 61047242194 ศธ 0529.10.4/1252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 04-04-2561
38 61047031497 ศธ0529.10.1/1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,930.00 สำนักวิทยบริการ 05-04-2561
39 61047056383 ศธ 0529.10.4/1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลระบบจัดการความรู้กฎหมาย [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 39,000.00 สำนักวิทยบริการ 05-04-2561
40 - ศธ 0529.10.1/1332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 10-04-2561
41 - ศธ 0529.10.1/1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 430.00 สำนักวิทยบริการ 10-04-2561
42 61047145810 ศธ 0529.10.1/1327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุง่นบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 34,108.00 สำนักวิทยบริการ 11-04-2561
43 - ศธ 0529.10.2/1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมยางนา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,000.00 สำนักวิทยบริการ 18-04-2561
44 - ศธ 0529.10.4/1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,045.00 สำนักวิทยบริการ 18-04-2561
45 - ศธ 0529.10.4/1399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,202.50 สำนักวิทยบริการ 18-04-2561
46 - 0529.10.1/835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,800.00 สำนักวิทยบริการ 19-04-2561
47 - 0529.10.1/1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 700.00 สำนักวิทยบริการ 19-04-2561
48 61047211015 0529.10.1/1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,500.00 สำนักวิทยบริการ 19-04-2561
49 61047239064 ศธ 0529.10.4/1346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,000.00 สำนักวิทยบริการ 20-04-2561
50 - 0529.10.2/1372 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,600.00 สำนักวิทยบริการ 20-04-2561

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ