... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 63127175615 อว 0604.10.4/3463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 27,706.20 สำนักวิทยบริการ 16-12-2563
2 63127174456 อว 0604.10.1/3464 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา จำนวน 177 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 181,068.30 สำนักวิทยบริการ 16-12-2563
3 63127206654 อว 0604.10.4/3496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 77,378.00 สำนักวิทยบริการ 16-12-2563
4 63127208513 อว 0604.10.4/3497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 66,290.00 สำนักวิทยบริการ 16-12-2563
5 63127257485 อว 0604.10.4/3488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับฐานข้อมูล JSTOR [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 54,250.00 สำนักวิทยบริการ 17-12-2563
6 63127247557 อว 0604.10.4/3333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 6,300.00 สำนักวิทยบริการ 17-12-2563
7 63127210372 อว 0604.10.4/3495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 34,200.00 สำนักวิทยบริการ 28-12-2563
8 63127281763 อว 0604.10.4/3551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,835.00 สำนักวิทยบริการ 05-01-2564
9 63127383466 อว 0604.10.4/3590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 30,255.00 สำนักวิทยบริการ 06-01-2564
10 63127283731 อว 0604.10.4/3572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,200.50 สำนักวิทยบริการ 06-01-2564
11 64017044725 อว 0604.10.1/3560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 22,400.00 สำนักวิทยบริการ 07-01-2564
12 64017117753 อว 0604.10.1/3324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 171,000.00 สำนักวิทยบริการ 11-01-2564
13 64017124994 อว 0604.10.4/27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 15,350.00 สำนักวิทยบริการ 11-01-2564
14 64017121804 อว 0604.10.4/35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,442.00 สำนักวิทยบริการ 11-01-2564
15 64017116430 อว 0604.10.4/3587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 35,890.00 สำนักวิทยบริการ 11-01-2564
16 64017147620 อว 0604.10.1/86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 390,000.00 สำนักวิทยบริการ 13-01-2564
17 64017221116 อว 0604.10.2/80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,500.00 สำนักวิทยบริการ 14-01-2564
18 64017222283 อว 0604.10.4/88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 127 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 28,917.35 สำนักวิทยบริการ 14-01-2564
19 64017238053 อว 0604.10.4/108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 20,245.00 สำนักวิทยบริการ 25-01-2564
20 64017239109 อว 0604.10.4/103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 17,525.00 สำนักวิทยบริการ 25-01-2564
21 64017161427 อว 0604.10.1/098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 81,600.00 สำนักวิทยบริการ 28-01-2564
22 64017450380 อว 0604.10.1/101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,734.00 สำนักวิทยบริการ 28-01-2564
23 64017451788 อว 0604.10.1/148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,380.00 สำนักวิทยบริการ 28-01-2564
24 64017346836 อว 0604.10.4/99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 15,000.00 สำนักวิทยบริการ 28-01-2564
25 64017154003 อว 0604.10.4/81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,350.00 สำนักวิทยบริการ 28-01-2564
26 64017513076 อว 0604.10.1/200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 1-2564 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 252,012.10 สำนักวิทยบริการ 28-01-2564
27 64017554445 อว 0604.10.4/186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,958.00 สำนักวิทยบริการ 29-01-2564
28 64017551381 อว 0604.10.4/185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,940.00 สำนักวิทยบริการ 29-01-2564
29 64017550246 อว 0604.10.4/189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,509.00 สำนักวิทยบริการ 29-01-2564
30 64027000526 อว 0604.10.1/236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล UpToDate [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 800,000.00 สำนักวิทยบริการ 01-02-2564
31 64017562126 อว 0604.10.4/187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,240.00 สำนักวิทยบริการ 02-02-2564
32 64017563088 อว 0604.10.4/190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 143 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 45,864.80 สำนักวิทยบริการ 02-02-2564
33 64027027982 อว 0604.10.2/182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,400.00 สำนักวิทยบริการ 03-02-2564
34 64027054707 อว 0604.10.1/280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Hibrary และฐานข้อมูล MyLoft [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 457,500.00 สำนักวิทยบริการ 05-02-2564
35 64027116119 อว 0604.10.1/240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 22,800.00 สำนักวิทยบริการ 08-02-2564
36 64027197073 อว 0604.10.1/369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 99,960.00 สำนักวิทยบริการ 10-02-2564
37 64027193695 อว 0604.10.4/326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 20,000.00 สำนักวิทยบริการ 10-02-2564
38 64027208684 อว 0604.10.2/363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,400.00 สำนักวิทยบริการ 23-02-2564
39 64027362288 อว 0604.10.4/389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,995.00 สำนักวิทยบริการ 23-02-2564
40 64027415840 อว 0529.10.4/408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 54,514.50 สำนักวิทยบริการ 24-02-2564
41 64027435188 อว 0604.10.4/419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 129,480.00 สำนักวิทยบริการ 25-02-2564
42 64037001644 อว 0604.10.1/488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Bloomsbury [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 200,000.00 สำนักวิทยบริการ 01-03-2564
43 64037145864 อว 0604.10.2/534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,145.00 สำนักวิทยบริการ 09-03-2564
44 64037140598 อว 0604.10.1/541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Gale eBook [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 140,840.00 สำนักวิทยบริการ 09-03-2564
45 64037194888 อว 0604.10.4/486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,700.00 สำนักวิทยบริการ 11-03-2564
46 64037171469 อว 0604.10.1/563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 290,500.00 สำนักวิทยบริการ 12-03-2564
47 54037151029 อว 0604.10.1/462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งกันสาดและรางน้ำฝน อาคารข้อมูลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 128,150.00 สำนักวิทยบริการ 16-03-2564
48 64037341076 อว 0604.10.1/595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 14,520.00 สำนักวิทยบริการ 22-03-2564
49 64037481581 อว 0604.10.1/671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,890.00 สำนักวิทยบริการ 29-03-2564
50 64037478503 อว 0604.10.4/669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,773.00 สำนักวิทยบริการ 29-03-2564

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ