... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 - 0529.10.1/2576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 700.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
2 - 0529.10.1/2505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 8,600.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
3 - 0529.10.1/2635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 19-07-2561
4 - 0529.10.4/2638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,477.00 สำนักวิทยบริการ 19-07-2561
5 - ศธ 0529.10.4/2636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ UBU Book Fair 2018 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,000.00 สำนักวิทยบริการ 20-07-2561
6 - 0529.10.1/2601 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 19,500.00 สำนักวิทยบริการ 20-07-2561
7 - 0529.10.1/2602 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,100.00 สำนักวิทยบริการ 20-07-2561
8 61077438345 ศธ 0529.10.1/2647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,200.00 สำนักวิทยบริการ 24-07-2561
9 - ศธ 0529.10.4/2645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำใบปลิวและโปสการ์ด [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,500.00 สำนักวิทยบริการ 25-07-2561
10 - ศธ 0529.10.4/2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำถุงผ้า [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,000.00 สำนักวิทยบริการ 25-07-2561
11 - ศธ 0529.10.4/2680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอหรือหนังสือสั้นแนะนำสำนักวิทยบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,610.00 สำนักวิทยบริการ 26-07-2561
12 - 0529.10.1/2602 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 35,000.00 สำนักวิทยบริการ 02-08-2561
13 61087034807 ศธ 0529.10.4/2650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ Update ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 6,696.00 สำนักวิทยบริการ 02-08-2561
14 - 0529.10.1/2602 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 139,100.00 สำนักวิทยบริการ 02-08-2561
15 - 0529.10.1/2602 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 23,650.00 สำนักวิทยบริการ 02-08-2561
16 - 0529.10.1/1784 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 99,950.00 สำนักวิทยบริการ 03-08-2561
17 - ศธ 0529.10.4/2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 34,475.00 สำนักวิทยบริการ 07-08-2561
18 - ศธ 0529.10.4/2817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและพิมพ์ภาพนิทรรศการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,800.00 สำนักวิทยบริการ 07-08-2561
19 - ศธ 0529.10.1/2779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11,770.00 สำนักวิทยบริการ 09-08-2561
20 - ศธ 0529.10.4/2828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,330.00 สำนักวิทยบริการ 10-08-2561
21 - 0529.10.2/2880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,570.00 สำนักวิทยบริการ 10-08-2561
22 - ศธ 0529.10.4/2866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์โปสเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 500.00 สำนักวิทยบริการ 10-08-2561
23 - ศธ 0529.10.4/2903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบพิมพ์ภาพสี สติ๊กเกอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,090.00 สำนักวิทยบริการ 10-08-2561
24 - ศธ 0529.10.4/2916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อโสตทัศน์ Update ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,501.00 สำนักวิทยบริการ 10-08-2561
25 61087171917 0529.10.4/2825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 490,060.00 สำนักวิทยบริการ 14-08-2561
26 - 0529.10.1/2765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 16,000.00 สำนักวิทยบริการ 14-08-2561
27 - 0529.10.2/2881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 8,330.00 สำนักวิทยบริการ 14-08-2561
28 - 0529.10.4/2927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 390.00 สำนักวิทยบริการ 14-08-2561
29 - 0529.10.4/2861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,320.00 สำนักวิทยบริการ 15-08-2561
30 - 0529.10.4/2859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,850.00 สำนักวิทยบริการ 15-08-2561
31 - 0529.10.4/2862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,400.00 สำนักวิทยบริการ 15-08-2561
32 - 0529.10.4/2860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,390.00 สำนักวิทยบริการ 15-08-2561
33 - ศธ 0529.10.4/2967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,970.00 สำนักวิทยบริการ 15-08-2561
34 - ศธ 0529.10.4/2964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 15-08-2561
35 - ศธ 0529.10.4/2966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสาร ประจำเดือนกันยายน 2561 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 120.00 สำนักวิทยบริการ 15-08-2561
36 - 0529.10.1/2763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,100.00 สำนักวิทยบริการ 20-08-2561
37 - 0529.10.2/2575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,080.00 สำนักวิทยบริการ 20-08-2561
38 - 0529.10.1/2977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,818.00 สำนักวิทยบริการ 20-08-2561
39 - 0529.10.1/2978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,420.00 สำนักวิทยบริการ 20-08-2561
40 - 0529.10.1/3023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,760.00 สำนักวิทยบริการ 20-08-2561
41 - 0529.10.1/2977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,818.00 สำนักวิทยบริการ 20-08-2561
42 - 0529.10.1/2998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11,450.00 สำนักวิทยบริการ 20-08-2561
43 - ศธ 0529.10.4/3075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 28,226.90 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
44 - ศธ 0529.10.4/3072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 150.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
45 - 0529.10.1/3088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 12,600.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
46 - 0529.10.1/3062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,840.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
47 - 0529.10.1/3063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,980.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
48 - 0529.10.2/2687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,400.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
49 - 0529.10.2/2858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 200.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561
50 - 0529.10.4/2855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแปลเอกสาร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,500.00 สำนักวิทยบริการ 24-08-2561

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ