... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 - ศธ 0529.10.4/3909 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโสตทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,910.00 สำนักวิทยบริการ 26-10-2561
2 - 0529.10.2/3875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 3,293.00 สำนักวิทยบริการ 26-10-2561
3 - ศธ 0529.10.4/2825 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 99,394.60 สำนักวิทยบริการ 30-10-2561
4 - ศธ 0529.10.4/3911 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 110,830.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2561
5 - ศธ 0529.10.4/3910 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 47,366.00 สำนักวิทยบริการ 31-10-2561
6 - ศธ 0529.10.1/4007 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,340.09 สำนักวิทยบริการ 02-11-2561
7 - ศธ 0529.10.4/3912 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 260,599.30 สำนักวิทยบริการ 02-11-2561
8 - 0529.10.1/3864 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 63,710.00 สำนักวิทยบริการ 06-11-2561
9 61117118033 ศธ 0529.10.2/4136 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 404,337.20 สำนักวิทยบริการ 09-11-2561
10 61117188662 0529.10.1/4061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 46,133.00 สำนักวิทยบริการ 14-11-2561
11 - 0529.10.1/4162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9,300.00 สำนักวิทยบริการ 16-11-2561
12 - ศธ 0529.10.1/4092 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,185.00 สำนักวิทยบริการ 19-11-2561
13 - 0529.10/4034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,791.60 สำนักวิทยบริการ 21-11-2561
14 - 0529.10.1/4213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,200.00 สำนักวิทยบริการ 23-11-2561
15 - 0529.10.1/4217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 23-11-2561
16 - 0529.10.1/4216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 700.00 สำนักวิทยบริการ 23-11-2561
17 - 0529.10.1/4214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19,260.00 สำนักวิทยบริการ 23-11-2561
18 61117262005 ศธ 0529.10.4/4142 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 110,720.10 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
19 61117262013 ศธ 0529.10.4/4144 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 54,587.00 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
20 61117262014 ศธ 0529.10.4/4145 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 27,666.00 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
21 61117262010 ศธ 0529.10.4/4141 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 23,670.00 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
22 61117262012 ศธ 0529.10.4/4143 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 24,625.45 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
23 61117262011 ศธ 0529.10.4/4138 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,945.50 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
24 61117262007 ศธ 0529.10.4/4140 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 54,108.00 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
25 61117262006 ศธ 0529.10.4/4139 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,123.00 สำนักวิทยบริการ 26-11-2561
26 - 0529.10.1/4286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 18,000.00 สำนักวิทยบริการ 28-11-2561
27 - 0529.10.1/4297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 15,696.00 สำนักวิทยบริการ 28-11-2561
28 61117425665 ศธ 0529.10.4/4291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,250.00 สำนักวิทยบริการ 29-11-2561
29 61117425567 ศธ 0529.10.4/4292 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,000.00 สำนักวิทยบริการ 29-11-2561
30 - ศธ 0529.10.1/4339 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และติดตั้งสวิทช์ชนิดกระตุก [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,940.00 สำนักวิทยบริการ 30-11-2561
31 - ศธ 0529.10.2/4372 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,770.00 สำนักวิทยบริการ 07-12-2561
32 - ศธ 0529.10.1/4213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,690.00 สำนักวิทยบริการ 12-12-2561
33 61127170213 ศธ 0529.10.1/4373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9,800.00 สำนักวิทยบริการ 13-12-2561
34 - ศธ 0529.10.4/4461 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 30,000.00 สำนักวิทยบริการ 16-12-2561
35 - ศธ 0529.10.4/4291 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืื้อสื่อโสตทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,250.00 สำนักวิทยบริการ 16-12-2561
36 - ศธ 0529.10.1/4519 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,000.00 สำนักวิทยบริการ 18-12-2561
37 - ศธ 0529.10.4/4483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 25,000.00 สำนักวิทยบริการ 19-12-2561
38 - 0529.10.1/4727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 25,820.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2561
39 - 0529.10.1/4731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 64,000.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2561
40 - 0529.10.1/4807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2561
41 - 0529.10.1/4806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,500.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2561
42 - 0529.10.1/4809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 700.00 สำนักวิทยบริการ 20-12-2561
43 - ศธ 0529.10.4/4725 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อพรมนิทรรศการ โขง ชี มูล [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,000.00 สำนักวิทยบริการ 21-12-2561
44 - ศธ 0529.10.4/4724 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้าย [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,200.00 สำนักวิทยบริการ 21-12-2561
45 - ศธ 0529.10.4/4819 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,454.00 สำนักวิทยบริการ 25-12-2561
46 - ศธ 0529.10.4/4812 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,573.00 สำนักวิทยบริการ 25-12-2561
47 - ศธ 0529.10.4/4815 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,755.00 สำนักวิทยบริการ 25-12-2561
48 - ศธ 0529.10.4/4809 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 847.70 สำนักวิทยบริการ 25-12-2561
49 - ศธ 0529.10.4/4809 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 847.70 สำนักวิทยบริการ 26-12-2561
50 - - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้าย [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 4,800.00 สำนักวิทยบริการ 26-12-2561

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ