... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 63077150832 อว 0604.10.1/1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 384,000.00 สำนักวิทยบริการ 10-07-2563
2 63077207583 อว 0604.10.4/1891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,510.00 สำนักวิทยบริการ 17-07-2563
3 63077345435 อว 0604.10.1/2012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 59,600.00 สำนักวิทยบริการ 21-07-2563
4 63077236682 อว 0604.10.4/1890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,200.00 สำนักวิทยบริการ 21-07-2563
5 63077288015 อว 0604.10.4/1943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกโปรแกรม Access English โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 61,100.00 สำนักวิทยบริการ 21-07-2563
6 63077283813 อว 0604.10.4/1831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 48,943.85 สำนักวิทยบริการ 21-07-2563
7 63077367554 อว 0604.10.1/2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 32,900.00 สำนักวิทยบริการ 23-07-2563
8 63077462762 อว 0604.10.4/2052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Edutainment โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 360,000.00 สำนักวิทยบริการ 24-07-2563
9 63077517700 อว 0604.10.1/2088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 98,639.00 สำนักวิทยบริการ 31-07-2563
10 63077518073 อว 0604.10.4/1723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 76,943.70 สำนักวิทยบริการ 04-08-2563
11 63087041836 อว 0604.10.1/1754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,591.00 สำนักวิทยบริการ 04-08-2563
12 63067360898 อว 0604.10.4/1691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,600.00 สำนักวิทยบริการ 05-08-2563
13 63087042272 อว 0604.10.1/2156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10,470.00 สำนักวิทยบริการ 06-08-2563
14 63087258125 อว 0604.10.1/2278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 491,400.00 สำนักวิทยบริการ 14-08-2563
15 63087285571 อว 0604.10.1/2288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 472,405.00 สำนักวิทยบริการ 17-08-2563
16 63087284549 อว 0604.10.1/2267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,250.00 สำนักวิทยบริการ 17-08-2563
17 63087283562 อว 0604.10.2/2268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือ Photo Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 50,000.00 สำนักวิทยบริการ 17-08-2563
18 63087259727 อว 0604.10.1/2210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายชื่อหน่วยงานและโลโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 47,000.00 สำนักวิทยบริการ 17-08-2563
19 63087236996 อว0604.10.1/1946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,600.00 สำนักวิทยบริการ 17-08-2563
20 63087380598 อว 0604.10.1/2162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 42,279.02 สำนักวิทยบริการ 20-08-2563
21 63087444627 อว 0604.10.1/2351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,655.00 สำนักวิทยบริการ 26-08-2563
22 63087530378 อว 0604.10.1/2253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,765.00 สำนักวิทยบริการ 26-08-2563
23 63087440150 อว 0604.10.1/2350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,234.00 สำนักวิทยบริการ 26-08-2563
24 63087532577 อว 0604.10.4/2280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 6,049.00 สำนักวิทยบริการ 26-08-2563
25 63087515845 อว 0604.10.1/2380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,100.00 สำนักวิทยบริการ 26-08-2563
26 63077384387 อว 0604.10.1/2045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 800,000.00 สำนักวิทยบริการ 28-08-2563
27 6387630420 อว 0604.10.4/7560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,560.00 สำนักวิทยบริการ 31-08-2563
28 63087667334 อว 0604.10.1/2015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 19,500.00 สำนักวิทยบริการ 01-09-2563
29 63087665294 อว 0604.10.1/1865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 14,800.00 สำนักวิทยบริการ 01-09-2563
30 63087514255 อว 0529.10.1/2383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,580.00 สำนักวิทยบริการ 08-09-2563
31 63097070095 อว 0604.10.4/2484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,360.00 สำนักวิทยบริการ 08-09-2563
32 63087654786 อว 0604.10.1/2418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,260.00 สำนักวิทยบริการ 10-09-2563
33 63097045752 อว 0604.10.1/2300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,462.00 สำนักวิทยบริการ 10-09-2563
34 63097082174 อว 0604.10.4/2523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,000.00 สำนักวิทยบริการ 11-09-2563
35 63087441656 อว 0604.10.1/2366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,900.00 สำนักวิทยบริการ 17-09-2563
36 63097069283 อว 0604.10.1/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,228,888.88 สำนักวิทยบริการ 02-10-2563
37 63107273589 อว 0604.10.1/2957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,692.00 สำนักวิทยบริการ 22-10-2563
38 63107388599 อว 0604.10.1/3106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก รายไตรมาส 4 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 395,395.30 สำนักวิทยบริการ 30-10-2563
39 63117036574 อว 0604.10.4/3003 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 13,149.00 สำนักวิทยบริการ 03-11-2563
40 63117040062 อว 0604.10.4/2890 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Walai AutoLib โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 100,000.00 สำนักวิทยบริการ 03-11-2563
41 63117128151 อว 0604.10.4/3185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,360.00 สำนักวิทยบริการ 10-11-2563
42 63117127401 อว 0604.10.1/3171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 52,380.00 สำนักวิทยบริการ 10-11-2563
43 63117124782 อว 0604.10.1/3161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,560.00 สำนักวิทยบริการ 10-11-2563
44 63117126326 อว 0604.10.1/3164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 23,043.00 สำนักวิทยบริการ 10-11-2563
45 63117128735 อว 0604.10.4/3023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,242.00 สำนักวิทยบริการ 17-11-2563
46 63117228454 อว 0604.10.4/3024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา(สิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม Turnitin) [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 277,830.00 สำนักวิทยบริการ 17-11-2563
47 63127020037 อว 0604.10.1/3394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Access Engineering [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 242,460.00 สำนักวิทยบริการ 03-12-2563
48 63127018791 อว 0604.10.1/3392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล eBook Academic Collection และ ฐานข้อมูล CINAHL Complete [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 540,750.00 สำนักวิทยบริการ 07-12-2563
49 63117194017 อว 0604.10.4/3250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 35,700.00 สำนักวิทยบริการ 09-12-2563
50 63117323086 อว 0604.10.4/3306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 29,694.00 สำนักวิทยบริการ 09-12-2563

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ