... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 63027272959 อว 0604.10.2/197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 12,000.00 สำนักวิทยบริการ 18-02-2563
2 63027433423 อว 0604.10.1/425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 24,808.80 สำนักวิทยบริการ 25-02-2563
3 63027362180 อว 0604.10.4/473 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,469.00 สำนักวิทยบริการ 27-02-2563
4 63027109233 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารข้อมูลท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,900,000.00 สำนักวิทยบริการ 09-03-2563
5 63027379296 อว 0604.10.4/467 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล Uptodate Anywehre โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 584,496.00 สำนักวิทยบริการ 09-03-2563
6 63037261246 อว 0604.10.4/737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,300.00 สำนักวิทยบริการ 13-03-2563
7 63037315629 อว 0604.10.4/731 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสือ่โสตทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,680.00 สำนักวิทยบริการ 17-03-2563
8 63037303989 อว 0604.10.1/617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 31,470.00 สำนักวิทยบริการ 19-03-2563
9 63037338111 อว 0604.10.4/790 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e Book [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 137,544.00 สำนักวิทยบริการ 19-03-2563
10 63037387883 อว 0604.10.1/738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9,000.00 สำนักวิทยบริการ 20-03-2563
11 63037311426 อว 0604.10.1/818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 59,700.00 สำนักวิทยบริการ 20-03-2563
12 63037498754 อว 0604.10.1/826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,540.00 สำนักวิทยบริการ 25-03-2563
13 63037511925 อว 0604.10.4/884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,360.00 สำนักวิทยบริการ 26-03-2563
14 63037580344 อว 0604.10.1/004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,565.00 สำนักวิทยบริการ 30-03-2563
15 63047100870 อว 0604.10.1/940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,600.00 สำนักวิทยบริการ 06-04-2563
16 6303721681 อว 0604.10.1/1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 601,520.00 สำนักวิทยบริการ 14-04-2563
17 63047431617 อว 0604.10.4/1071 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูลย่อย UpTodate Advanced โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 79,680.00 สำนักวิทยบริการ 21-04-2563
18 63047431642 อว 0604.10.4/1003 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 45,018.75 สำนักวิทยบริการ 21-04-2563
19 63047471960 อว 0604.10.1/1124 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 279,331.50 สำนักวิทยบริการ 24-04-2563
20 63047539022 อว 0604.10.4/1117 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,800.00 สำนักวิทยบริการ 27-04-2563
21 63047538915 อว 0604.10.4/992 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 10,436.00 สำนักวิทยบริการ 27-04-2563
22 63047552786 อว 0604.10.1/1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20,122.51 สำนักวิทยบริการ 28-04-2563
23 63047553386 อว 0604.10.1/1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10,150.00 สำนักวิทยบริการ 28-04-2563
24 63047560368 อว 0604.10.1/1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10,430.00 สำนักวิทยบริการ 28-04-2563
25 63047581159 อว 0604.10.4/991 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 95,918.25 สำนักวิทยบริการ 30-04-2563
26 63057034972 อว 0604.10.4/1201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 51,949.00 สำนักวิทยบริการ 05-05-2563
27 63057076352 อว 0604.10.2/1237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,380.00 สำนักวิทยบริการ 07-05-2563
28 63057109615 อว 0604.10.4/1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล National Geographic Archive phase II [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 152,000.00 สำนักวิทยบริการ 10-05-2563
29 63057221419 อว 0604.10.4/1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล CEIC DATA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 321,000.00 สำนักวิทยบริการ 17-05-2563
30 63057221208 อว 0604.10.4/1319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูล Library of Congress Classification Web โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,375.00 สำนักวิทยบริการ 17-05-2563
31 63057221030 อว 0604.10.4/1321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฐานข้อมูลระบบจัดการความรู้/กระดานสนทนากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 39,000.00 สำนักวิทยบริการ 17-05-2563
32 63057223951 อว 0604.10.2/1318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 35,940.00 สำนักวิทยบริการ 18-05-2563
33 63057227546 อว 0604.10.2/1302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 32,050.00 สำนักวิทยบริการ 18-05-2563
34 63057228081 อว 0604.10.1/1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,170.00 สำนักวิทยบริการ 18-05-2563
35 63057318032 อว 0604.10..1/1347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11,697.00 สำนักวิทยบริการ 25-05-2563
36 63057389394 อว 0604.10.4/1282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,275.00 สำนักวิทยบริการ 27-05-2563
37 63057387981 อว 0604.10.1/1348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,200.00 สำนักวิทยบริการ 27-05-2563
38 63067085743 อว 0604.10.1/1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 69,650.00 สำนักวิทยบริการ 08-06-2563
39 63067226588 อว 0604.10.4/1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อโสตทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,729.00 สำนักวิทยบริการ 11-06-2563
40 63067209495 อว 0604.10.4/1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหนังสือวารสาร และตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,228.00 สำนักวิทยบริการ 11-06-2563
41 63067244651 อว 0604.10.1/1644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 48,900.00 สำนักวิทยบริการ 16-06-2563
42 63067231305 อว 0604.10.4/1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 6,493.00 สำนักวิทยบริการ 16-06-2563
43 63067300455 อว 0604.10.2/1462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 12,570.00 สำนักวิทยบริการ 19-06-2563
44 63067314726 อว 0604.10.2/1577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำประตูอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 24,600.00 สำนักวิทยบริการ 19-06-2563
45 63067353121 อว 0604.10.1/814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 18,000.00 สำนักวิทยบริการ 22-06-2563
46 63067331883 อว 0604.10.1/1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,831.00 สำนักวิทยบริการ 23-06-2563
47 63067328992 อว 0604.10.4/1621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบเครือข่าย 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11,400.00 สำนักวิทยบริการ 23-06-2563
48 63067325552 อว 0604.10.4/1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางระบบเครือข่าย จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 24,000.00 สำนักวิทยบริการ 23-06-2563
49 63067340167 อว 0604.10.1/1576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20,386.00 สำนักวิทยบริการ 24-06-2563
50 63077067747 อว 0604.10.1/1834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 319,800.00 สำนักวิทยบริการ 08-07-2563

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ