ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 3]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้างานครัว : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]

รายการข่าวทั้่งหมด 10,438 รายการ #