ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับผลงานวิจัย : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือบทคัดย่อผลงานวิจัย : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1]

รายการข่าวทั้่งหมด 144 รายการ #