ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 3]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 6]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 3]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 4]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 5]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 5]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 8]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 10]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 10]

รายการข่าวทั้่งหมด 9,307 รายการ #