งานที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน หน่วยนับ วงเงินซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง วันที่สัญญาฯ ปีงบประมาณ หน่วยงาน
กระดานอัจฉริยะ 2 ชุด 2 ชุด
200,000.00
199,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 199876 บริษัท ซิสเต็มส์ คอนเซ็ปต์ จำกัด 199,876.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 60127154572 2017-12-29 2560 2001/20-- คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กี่ทอผ้าสำหรับการเรียนการสอน 10 ชุด
267,000.00
267,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโอริ (ประเทศไทย) จำกัด 267000 บริษัท ซาโอริ (ประเทศไทย) จำกัด 267,000.00 เป็นคุณลักษณะเฉพาะครุุ่ภัณฑ์มีข้อจำกัดทางเทคนิคและราคาอยู่ในกรอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60127386833 2018-01-20 2561 2001/20-- คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ Power 8 Pro 10 ชุด
267,000.00
267,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลิตา เค. สวอน กรุ๊ป จำกัด 267000 บริษัท ชลิตา เค. สวอน กรุ๊ป จำกัด 267,000.00 เป็นคุณลักษณะเฉพาะครุุ่ภัณฑ์มีข้อจำกัดทางเทคนิคและราคาอยู่ในกรอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60127155888 2018-03-20 2561 2001/20-- คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชุดโต๊ะเขียนแบบขนาด A และเก้าอี้กลม 30 ชุด
180,000.00
125,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลัคกี้ เครื่องเขียน 142500 ร้าน ลัคกี้ เครื่องเขียน 142,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 60127454570 2017-12-29 2560 2001/20-- คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระบบการ รับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด
840,000.00
828,000.00 e-bidding หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส 796230 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส 796,230.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ. (สค.) 02/2561 2018-01-25 2561 9101/91-- สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 1 ชุด
550,000.00
547,300.00 e-bidding หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส 519000 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส 519,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ. (สค.) 01/2561 2018-01-25 2561 9101/91-- สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานของระบบสารสนเทศ Monitoring Management System 1 ชุด
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิบสามคอม 40000 หจก.สิบสามคอม 40,000.00 เสนอราคาต่ำสุด 0000-00-00 543 /--
ชุดโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา 1 ชุด
343,500.00
343,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมเวิลด์ 343500 หจก.อุบลคอมเวิลด์ 343,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 21PO6106/000001 2018-03-02 2561 2101/21-- คณะนิติศาสตร์
ชุดเครื่องเสียงประจำอาคารปฏิบัติการรวม 1 ชุด
861,600.00
854,095.40 วิธีคัดเลือก หจก. เอ ออนเนอร์ ซีซีทีวี และ หจก. โปรเน็ตเวิร์ค เทเทคอม 850960.3 หจก. เอ ออนเนอร์ ซีซีทีวี 850,960.30 เสนอเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด มอบ.(รศ) 01/2561 2018-02-27 2561 2301/23-- คณะรัฐศาสตร์
ระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 ชุด
6,480,000.00
6,480,000.00 e-bidding บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 6,420,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(สค.) 03/2561 2018-01-25 2561 9101/91-- สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 ชุด
3,170,000.00
3,170,000.00 e-bidding บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตัคเจอร์ จำกัด 2,727,900.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(สค.) 05/2561 2018-02-27 2561 9101/91-- สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service 1 ชุด
1,910,000.00
1,909,950.00 คัดเลือก บริษัท วิชั่น เน็ต จำกัด 1900000 บริษัท วิชั่น เน็ต จำกัด 1,900,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(สค.) 06/2561 2018-03-30 2561 9101/91-- สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา 1 ชุด
1,646,900.00
1.00 e-bidding บริษัท เอส ที พลัส ซิสเต็มจำกัด,บริษัท ยู สมาร์ท โซลูชั่น,หจก โปร แอลอีดี ไลท์ 1637100 บริษัท เอส ที พลัส ซิสเต็มจำกัด 1,637,100.00 เสนอเอกสารถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ถูกต้อง ราคาต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณที่ได้รับ ม.อบ.(บศ)01/2561 2018-02-13 2561 1705/17-- คณะบริหารศาสตร์
เครื่องวัดแสง (Digital Light Meter) 5 เครื่อง
150,000.00
150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 149800 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 09/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดอ่างล้างอุปกรณ์แบบราง 1 ชุด
351,000.00
351,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 346000 บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 346,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 23/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดสีในน้ำ 2 เครื่อง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 90000 บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 14/2561 2017-10-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดโลหะหนักภาคสนาม 1 เครื่อง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 90000 บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 13/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องตรวจวัดควันดำรถยนต์ 1 เครื่อง
550,000.00
550,000.00 e-Bidding บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 520000 1.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 520,000.00 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมับติถูกต้อง ครบถ้วน ม.อบ.(พศ.) 08/2561 2018-02-28 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา (Personal Sampling Pump 1 ชุด
620,600.00
620,600.00 e-Bidding บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 600000 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 600,000.00 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมับติถูกต้อง ครบถ้วน ม.อบ.(พศ.) 07/2561 2018-02-27 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศ 1 เครื่อง
600,000.00
600,000.00 e-Bidding บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 464,380.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.) 11/2561 2018-03-12 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนในน้ำ 3 เครื่อง
270,000.00
270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 270000 บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 270,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 16/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด
131,900.00
130,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 130820 บริษัท อิินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 130,820.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 22/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเก็บตัวอย่างภาคสนาม 2 ชุด
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 70000 บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 70,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 15/2561 2017-10-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 1 โปรมแกรม
100,000.00
100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จำกัด 100000 บริษัท จีไอเอส จำกัด 100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 18/2561 2017-10-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาจารย์ ชั้น 2 1 ชุด
856,700.00
856,700.00 e-Bidding บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ 0000-00-00 543 /--
ระบบภาพและเสียง (ห้องปฏิบัติการกลาง A) ชั้น 3 1 ชุด
318,800.00
318,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 318500 บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 196/2561 2017-03-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ระบบภาพและเสียง (ห้องปฏิบัติการกลาง B) ชั้น 3 1 ชุด
318,800.00
318,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 318500 บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 197/2561 2017-03-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ระบบภาพและเสียง (ห้องประชุม) ชั้น 3 1 ชุด
687,300.00
687,300.00 e-Bidding 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2.บริษัท ยูเอวี ไอที จำกัด
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ 0000-00-00 543 /--
หูฟังชนิดสองทาง 12 ชุด
386,400.00
46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 46224 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 46,224.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 29/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก 15 เครื่อง
435,000.00
390,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 390000 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 390,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 31/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดความดันแบบปรอท 60 เครื่อง
330,000.00
300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 294000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 294,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 28/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เตียงตรวจโรค 8 เตียง
151,200.00
112,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวซัคเซส 112000 หจก.นิวซัคเซส 112,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 32/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องปั่นเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrite centrifuge) 1 ครื่อง
110,000.00
95,230.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์ออนแอสโซซิเอท 95230 หจก.ซายน์ออนแอสโซซิเอท 95,230.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 58/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 7 ตู้
154,000.00
154,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 154000 หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 154,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 19/2561 2017-11-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ 2 เครื่อง
360,000.00
360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 356000 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 356,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 121/2561 2017-12-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องปั่นเหวี่ยง (serofuge) 4 เครื่อง
480,000.00
470,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 470800 บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 470,800.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 66/2561 2017-12-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting) 1 ชุด
1,631,300.00
1,630,000.00 e-bidding หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส 1534300 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส 1,534,300.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(สค.) 04/2561 2018-02-06 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องถ่ายภาพเจล (gel doc) 1 เครื่อง
500,000.00
445,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 445120 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 445,120.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ) 33/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ (Autoclave) 4 เครื่อง
880,000.00
880,000.00 e-Bidding 1.บริษัท เมดิทอป จำกัด ราคาเสนอ
2.บริษัท เอช ดี เมดิทอป จำกัด ราคาเสนอ
876,000.00
880,000.00
บริษัท เมดิทอป จำกัด 876,000.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ) 10/2561 2018-03-06 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง
154,000.00
154,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 154000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 154,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ) 62/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องล้างอุปกรณ์ด้วยเสียง (Ultrasonic cleaner) 3 เครื่อง
480,000.00
480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 479895 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 479,895.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ) 63/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องชั่งสาร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 50000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 50,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ) 61/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บอุปกรณ์ 3 ตู้
15,600.00
15,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์ 14700 ร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์ 14,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ) 10/2561 2017-10-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้บ่มเซลล์ควบคุมอุณหภูมิ (CO2 incubator) 1 เครื่อง
450,000.00
450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 450000 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 450,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ) 64/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (-20 องศา) 2 ตู้
65,000.00
65,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 65000 หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 65,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)20/2561 2017-11-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอน 1 ชุด
281,000.00
281,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัญปราชญ์ จำกัด 280340 บริษัท ปัญปราชญ์ จำกัด 280,340.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)57/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองแขนสำหรับเจาะเลือดและฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ และให้สารน้ำ 8 ชุด
356,000.00
356,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 356000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 356,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)06/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บอุปกรณ์หรือสารเคมี 4 ชั้น (ชนิดบานประตูเลื่อนกระจก) 10 ชุด
68,000.00
68,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์ 49000 ร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์ 49,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)11/2561 2017-10-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์หรือสารเคมี 4 ชั้น (ชนิด สองบานประตูเปิดทึบ) 10 ตู้
68,000.00
68,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์ 39000 ร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์ 39,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)12/2561 2017-10-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเลื่อยตัดกระดูกไฟฟ้า 6 ชุด
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 88800 บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 88,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)27/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องปั๊มลมเป่าแห้ง พร้อมติดตั้ง 1 ชุด
125,000.00
99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99800 บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)24/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บบล็อกพาราฟิน 2 ชุด
109,800.00
108,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 108000 บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 108,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)25/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บสไลด์ 5 ตู้
290,000.00
269,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 265000 บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 265,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)26/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 ตู้
80,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 80000 ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 80,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)179/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 2 เครื่อง
28,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 28000 ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 28,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)173/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดอุหภูมิทางหูแบบดิจิตอล 2 เครื่อง
4,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 4000 ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 4,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)176/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน 3 เครื่อง
6,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 6000 ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)174/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รถเข็นขยะติดเชื้อ 1 คัน
29,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 29000 ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 28,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)178/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รถเข็นเครื่องมือแพทย์ 1 คัน
29,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 28000 ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 28,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)177/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติขนาดใหญ่ 1 เครื่อง
420,000.00
420,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 420000 บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 420,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)207/2561 2018-03-21 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ 1 เครื่อง
270,000.00
230,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 230000 บจก.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 230,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)206/2561 2018-03-21 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เย็นเก็บยา 2 บาน 2 ตู้
70,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 66340 หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 66,340.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)208/2561 2018-03-27 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นเหล็ก 5 ชั้น 5 ตู้
57,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 17000 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 17,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)180/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 เครื่อง
30,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 30000 ร้านไอริน ป. พาณิชย์ 30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)182/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้ล็อคเกอร์ 20 ตู้
300,000.00
300,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์ 300000 ร้านสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์ 300,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)60/2561 2018-11-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมตู้ 24 ชุด
744,000.00
744,000.00 e-Bidding 1.บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด

2.บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

3.บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

4.บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

5.บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด

6.บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) จำกัด

7.หจก.สายสีแก้วสกุล

8.หจก.หยกมณี ทวีทรัพย์

9.บริษัท เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
548,000.00

609,472.00

665,088.00

736,880.00

ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ

ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ

652,000.00

732,000.00

710,472.00
1.บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด 548,000.00 มีคะเเนนรวมสูงสุด ม.อบ(พศ.)04/2561 2018-02-23 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้ปลอดเชื้อ class II (Biosafty cabinate class II) 2 เครื่อง
800,000.00
800,000.00 e-Bidding 1.บริษัท กิบไทย จำกัด

2.บริษัท จรัญเอทโซซิเอท จำกัด
788,000.00

ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
บริษัท กิบไทย จำกัด 788,000.00 มีคะเเนนรวมสูงสุด ระหว่างทำสัญญา 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้อบลมร้อน (universal oven with fan) 3 ตู้
450,000.00
450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 450000 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 450,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 59/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดสภาวะความเป็นกรด-ด่าง 2 เครื่อง
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 70000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 70,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 112/2561 2017-12-07 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องเผาฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า (Loop sterlilizer) 3 เครื่อง
240,000.00
240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 239466 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 239,466.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 116/2561 2017-12-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องทำความร้อนแบบมีแม่เหล็ก (Hotplate Stirrer) 3 เครื่อง
45,000.00
45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิิบไทย จำกัด 44940 บริษัท กิิบไทย จำกัด 44,940.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 159/2561 2018-02-26 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 1 เครื่อง
88,000.00
88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 88000 บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 88,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 65/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่ (water bath) 1 เครื่อง
100,000.00
100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 100000 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 114/2561 2017-12-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดแห้ง (dry bath) 2 เครื่อง
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จำกัด 60000 บริษัท เมดิทอป จำกัด 60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 30/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับ 1.5 microcentrifuge tube 2 เครื่อง
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 60000 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 115/2561 2017-12-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น (High Speed Refrigerated Centrifuge) 1 เครื่อง
700,000.00
700,000.00 e-Bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 700000 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 700,000.00 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมับติถูกต้อง ครบถ้วน ม.อบ.(พศ.) 12/2561 2018-03-12 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเล็คทรอนิคส์แบบ 12 ช่อง 3 ชุด
215,100.00
215,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด 214500 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด 214,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 56/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 4 ชุด
200,000.00
200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด 200000 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด 200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 55/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี PCR (Thermal cycle) 1 เครื่อง
200,000.00
200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 200000 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 34/2561 2017-11-10 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิค PCR (gradient Thermal cycle) 1 เครื่อง
550,000.00
550,000.00 e-Bidding 1.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด

2.บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด
548,700.00

ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 548,700.00 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ม.อบ.(พศ.) 09/2561 2018-03-06 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องถ่ายโอน DNA เข้าสู่แบคทีเรียและ cell เพาะเลี้ยง (Electroporation) 1 เครื่อง
450,000.00
450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด 413020 บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด 413,020.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 106/2561 2017-11-30 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดแยก DNA (electrophoresis สำหรับ DNA พร้อม Power Supply) 2 เครื่อง
120,000.00
120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จำกัด 120000 บริษัท กิบไทย จำกัด 120,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 118/2561 2017-12-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ (ภาคสนาม) 2 เครื่อง
100,000.00
100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 100000 บริษัท เอบี ซายน์เอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 17/2561 2017-10-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดที่ล้างตัว ล้างตาฉุกเฉิน 6 ชุด
270,000.00
270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 270000 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 270,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 198/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะชาย 10 ชุด
350,000.00
350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเรชั่น จำกัด 250000 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเรชั่น จำกัด 250,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 170/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะหญิง 10 ชุด
350,000.00
350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเรชั่น จำกัด 250000 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเรชั่น จำกัด 250,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 171/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเย็บแผล 40 ชุด
360,000.00
360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 360000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 360,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 201/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองแขนสำหรับเจาะเลือดและฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำและให้สารน้ำ 10 ชุด
350,000.00
350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเรชั่น จำกัด 350,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 172/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 7 ชุด
630,000.00
0.00 e-Bidding 0.00 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นพันตอขา 4 ตัว
68,000.00
68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 68000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 68,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 202/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นพันแขน 4 ตัว
68,000.00
68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 68000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 68,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 203/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง
448,600.00
448,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จำกัด 440000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 440,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 200/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและไอออนในสารละลาย 4 เครื่อง
280,000.00
280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 216000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 216,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 189/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หมอนนอนสแตนเลส 24 อัน
132,000.00
132,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิว ซัคเซส 112800 หจก.นิว ซัคเซส 112,800.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 184/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดทดลองทางสรีระวิทยา (Power Lab) 1 ชุด
700,000.00
700,000.00 e-Bidding บริษัท แล็บไทย ไซเอนทิฟิค จำกัด บริษัท แล็บไทย ไซเอนทิฟิค จำกัด 0.00 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ 0000-00-00 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องพิมพ์เอกสาร multi-function network 5 เครื่อง
600,000.00
600,000.00 e-Bidding 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

2.บริษัท มีจงมี จำกัด
0

0
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ 0000-00-00 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 2 เครื่อง
6,400.00
6,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลแสงฟ้าอิเล็คทรอนิค 6400 หจก.อุบลแสงฟ้าอิเล็คทรอนิค 6,400.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 211/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยุสื่อสารแบบพกพา 10 ชุด
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เต็มใจสื่อสาร 39000 ร้าน เต็มใจสื่อสาร 39,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 182/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รถจักรยานสำหรับออกฝึกภาคสนาม 10 คัน
46,000.00
46,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์มาร์ท 45000 ร้านเซ็นเตอร์มาร์ท 45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 210/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พัดลมตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิว ซัคเซส 2800 หจก.นิว ซัคเซส 2,800.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 166/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดแห้ง (dry bath) 2 เครื่อง
56,100.00
56,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จำกัด 56100 บริษัท เมดิทอป จำกัด 56,100.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 199/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดดูดจ่ายสารละลาย (autopipette) 5 เครื่อง
32,000.00
32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จำกัด 32000 บริษัท เมดิทอป จำกัด 32,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 198/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดค่ากรดด่างน้ำทั่วไป 2 เครื่อง
76,000.00
76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 76000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 76,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 185/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดค่ากรดด่างน้ำทั่วเสีย 2 เครื่อง
106,000.00
106,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 106000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 106,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 186/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องล้างเครื่องแก้วด้วยความถี่เสียง 1 เครื่อง
169,200.00
169,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 120000 บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 120,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 190/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 1.0-10.0 มิลลิลิตร 2 เครื่อง
28,000.00
28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 25680 บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 25,680.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 191/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นเก็บของ 5 อัน
23,000.00
23,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิว ซัคเซส 22500 หจก.นิว ซัคเซส 22,500.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 168/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (-20 องศา) 2 เครื่อง
41,000.00
41,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 35310 หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 35,310.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 197/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รถทำแผล Dressing Cart 10 คัน
135,000.00
135,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิว ซัคเซส 135000 หจก.นิว ซัคเซส 135,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 167/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (-4 องศา) 3 เครื่อง
38,700.00
38,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิว ซัคเซส 37500 หจก.นิว ซัคเซส 37,500.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 183/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ 2 เครื่อง
352,000.00
352,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 350000 บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 350,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 165/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่อง Shaker แบบ Reciprocating Motion 1 เครื่อง
116,000.00
116,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 85600 บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 85,600.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 193/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นสแตนเลส 10 ชั้น 50 อัน
120,000.00
120,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์ 120000 ร้านสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์ 120,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 169/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องชั่งสารทศนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมโต๊ะวาง 4 เครื่อง
391,500.00
391,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 368000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 368,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 187/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องชั่งสารทศนิยม 2 ตำแหน่ง พร้อมโต๊ะวาง 4 เครื่อง
272,500.00
272,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 240000 บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด 240,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 188/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องทำน้ำแข็ง 1 เครื่อง
113,200.00
113,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตัน อิควิปเม้นท์ จำกัด 113200 บริษัท นิวตัน อิควิปเม้นท์ จำกัด 113,200.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 197/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชุด
1,400,000.00
1,400,000.00 e-Bidding 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.บริษัท ยูเอวี ไอที จำกัด
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ 0000-00-00 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Pipette boy) 8 เครื่อง
170,400.00
170,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 98400 บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 98,400.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ดีสุด ม.อบ.(พศ.) 192/2561 2018-03-19 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ระบบภาพและเสียง (ห้องวิจัย) ชั้น 2 1 ชุด
1,060,500.00
1,060,500.00 e-Bidding 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.บริษัท ยูเอวี ไอที จำกัด
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้ประชุมแบบมีเลคเชอร์ 156 ตัว
1,950,000.00
1,950,000.00 e-Bidding 1.บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด

2.บริษัท ออลซีท จำกัด

3.หจก. พุดเวิลด์

4.หจก.สายสีแก้วสกุล

5.บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

6.หจก.ณัฐริกาเฟอร์นิเจอร์
1,394,000.00

1,542,340.80

ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ

1,550,800.00

1,627,080.00

ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด 1,394,000.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.) 05/2561 2018-02-23 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้เลคเชอร์ 254 ตัว
533,400.00
533,400.00 e-Bidding 1.บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2.บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3.บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท เจพีที 1988 จำกัด
5.บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียสโปรดักส์ (1990) จำกัด
6.หจก.พุดเวิลด์
7.หจก.พี.โอ.ที มาร์เก็ตติ้ง
8.หจก.สายสีแก้วสกุล
9.หจก.โอพิคิว วิศวกรรม แอนด์ ซัพพลาย
10.หจก.ยงเฮงนำโชค
11.หจก.ธนทรัพย์การค้า
12.บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด
13.หจก.ณัฐริกาเฟอร์นิเจอร์
380,492.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
502,920.00
505,184.96
533,400.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
480,060.00
454,660.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
ไม่่ผ่านคุณสมบัติฯ
469,900.00
422,910.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 380,492.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.) 06/2561 2018-02-27 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้อุปกรณ์ขนาดเล็ก 2 ตู้
13,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 10980 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 10,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)73/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้ประชุมแบบมีเลคเชอร์ 4 ตัว
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด 35744 บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด 35,744.00 เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 164/2561 2018-03-15 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้เลคเชอร์ 16 ตัว
33,600.00
33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 33600 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 33,600.00 เป็นผู้ที่เสนอราคาดีสุด ม.อบ.(พศ.) 161/2561 2018-02-27 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 2 ชุด
57,800.00
57,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จำกัด 57780 บริษัท กิบไทย จำกัด 57,780.00 เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 67/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ network 3 เครื่อง
63,000.00
63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 63000 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 63,000.00 เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 07/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ 7 เครื่อง
76,300.00
76,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 76300 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 76,300.00 เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 08/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 4 ชุด
360,000.00
360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 360000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 360,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 01/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองขาสำหรับฝึกเย็บแผล 5 ชุด
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 60000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 02/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองให้อาหารทางสายยาง 2 ชุด
240,000.00
240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 240000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 240,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 03/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะหญิง 7 ชุด
245,000.00
245,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 245000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 245,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 04/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะชาย 10 ชุด
350,000.00
350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 350000 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 350,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 05/2561 2017-10-19 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล แบบ HDMI 1 ชุด
350,000.00
350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ ไซเอนซ์ จำกัด 315000 บริษัท อินโนเวทีฟ ไซเอนซ์ จำกัด 315,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.) 117/2561 2017-12-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละไม่น้อยกว่า 8 แผ่น 1 เครื่อง
26,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 18900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 18,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)72/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็นแบบดั้งเดิม 1 ตู้
5,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 4911.3 หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง 4,911.30 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)209/2561 2018-03-27 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 2 ตู้
16,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 15780 บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 15,780.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)71/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นวาง 3 ชั้น 2 อัน
4,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 3580 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 3,580.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)69/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดโซฟารับแขก 2 ชุด
30,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 19000 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 19,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)80/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดพาทิชั่น 3 แผ่น 10 ชุด
80,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 79300 ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 79,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)82/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรอบแสดงแผนผังองค์กร 1 อัน
7,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 7000 ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 7,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)77/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อเลื่อน 4 อัน
36,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 20000 ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)84/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 ชุด
151,600.00
151,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 151390 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 151,390.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)120/2561 2017-12-12 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ฉากกรองแสง 2 ชุด
40,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์ 40000 ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 40,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)175/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดเล็ก 9 ชุด
603,900.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 /--
ตู้อุปกรณ์ชิดเสา 1 ชุด
10,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 10000 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)74/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้อุปกรณ์และอ่างล้าง 1 ชุด
50,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 50470 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 50,470.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)76/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์อ่างล้างมือขนาดเล็ก 31 ชุด
232,500.00
230,950.00 เฉพาะเจาะจง นายธันวา กมลประจักษ์ 230950 นายธันวา กมลประจักษ์ 230,950.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)205/2561 2018-03-21 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์อ่างล้างมือขนาดใหญ่ 3 ชุด
72,000.00
0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 นายธันวา กมลประจักษ์ 71850 นายธันวา กมลประจักษ์ 71,850.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)181/2561 2018-03-16 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เวชภัณฑ์ขนาดกลาง 5 ตู้
135,000.00
135,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 135000 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 135,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)113/2561 2017-12-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
18,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 15980 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 15,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)98/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ 1 ชุด
37,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 35520 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 35,520.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)148/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เวชภัณฑ์ขนาดเล็ก 3 ตู้
66,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 65460 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 65,460.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)96/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์จ่ายยา 1 ชุด
158,000.00
158,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 158000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 158,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)145/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เอกสารขนาดใหญ่ 2 ตู้
55,800.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 44720 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 44,720.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)102/2561 2017-11-27 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์ Pantry และอ่างล้างขนาดเล็ก 1 ชุด
21,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 20600 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 20,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)95/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์ Pantry ขนาดเล็ก 1 ชุด
27,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 26860 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 26,860.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)99/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ตู้
3,600.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 3600 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 3,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)100/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์ Pantry ขนาดกลาง 1 ชุด
38,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 36700 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 36,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)37/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เตี้ยห้องประชุม 1 ตู้
67,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 65640 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 65,640.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)119/2561 2017-12-08 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดใหญ่ 1 ชุด
884,100.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะLAB พร้อมอ่างล้าง 1 ชุด
15,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 14970 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 14,970.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)36/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เวชภัณฑ์พร้อมอ่างล้างขนาดเล็ก 3 ชุด
81,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 77760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 77,760.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)144/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เตี้ยเก็บเวชภัณฑ์ 1 ตู้
40,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 39285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 39,285.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)146/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ฉากกั้นสายตาขนาดเล็ก 2 ชุด
10,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 9800 ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 9,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)35/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดล็อคเกอร์และโต๊ะแต่งตัว 1 ชุด
10,800.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 10330 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 10,330.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)91/2561 2017-11-22 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เครื่องมือและเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ 1 ชุด
37,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 37050 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 37,050.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)94/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เครื่องมือและเวชภัณฑ์ขนาดเล็ก 3 ชุด
72,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 67080 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 67,080.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)93/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เวชภัณฑ์พร้อมอ่างล้างขนาดใหญ่ 1 ชุด
58,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 56745 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 56,745.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)147/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ฉากกั้นสายตาขนาดใหญ่ 1 ชุด
15,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 14400 ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 14,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)46/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ตขนาดเล็ก 1 ชุด
21,700.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 20615 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง 1999 20,615.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)149/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ 3 ตู้
94,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 30100 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 30,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)105/2561 2017-11-27 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เอกสารขนาดเล็ก 1 ตู้
7,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 6890 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 6,890.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)70/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะดูฟิล์มเอกซ์เรย์ 1 ตัว
9,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 7940 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 7,940.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)75/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เวชภัณฑ์ติดผนัง 1 ตู้
31,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 30100 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 30,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)88/2561 2017-11-27 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะคัดแยกพร้อมอ่างล้าง 1 ตัว
18,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 16620 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 16,620.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)155/2561 2018-01-30 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บของ 1 ตู้
34,800.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 33610 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 33,610.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)49/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้อุปกรณ์เจาะเลือด 1 ตู้
38,700.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 38460 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 38,460.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)47/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะเจาะเลือดขนาดเล็ก 2 ตัว
18,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 16560 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 16,560.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)48/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะเจาะเลือดขนาดใหญ่ 1 ตัว
14,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 13630 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 13,630.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)40/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้หนังสือคู่มือ 1 ชุด
12,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 11630 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 11,630.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)51/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์ Pantry ขนาดใหญ่ 1 ชุด
42,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 41020 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 41,020.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)52/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ตัว
43,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 43180 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 43,180.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)53/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์ Pantry และอ่างล้างขนาดกลาง 1 ชุด
37,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 37090 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 37,090.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)42/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เคาน์เตอร์ Pantry และอ่างล้างขนาดใหญ่ 1 ชุด
37,800.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 77090 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 77,090.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)42/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะข้าง 81 ตัว
162,000.00
161,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 161190 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 161,190.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)108/2561 2017-12-09 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อาร์มแชร์พักคอย 8 ตัว
28,800.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 26320 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 26,320.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)43/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะกลาง 10 ตัว
35,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 33900 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 33,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)44/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ล็อกเกอร์ 5 ตู้
22,500.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 20600 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 20,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)78/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ (Control) 1 ตัว
7,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 6290 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 6,290.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)81/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้สตูลสูง 17 ตัว
51,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 23630 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 23,630.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)88/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เอกสารรางลิ้นชัก 3 ตัว
9,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 8970 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 8,970.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)86/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เอกสารบานเลื่อน 5 ตัว
35,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 30950 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 30,950.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)83/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นสต๊อกยา 2 ที่
26,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 25700 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 25,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)110/2561 2017-12-07 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะจัดยาและชั้นเก็บ 8 ชุด
144,000.00
144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 143920 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 143,920.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)130/2561 2017-12-29 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง 1 ตัว
20,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 19220 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 19,220.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)89/2561 2017-11-22 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้ประชุม 8 ตัว
48,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 47520 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 47,520.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)87/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เก็บอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ (Supply) 1 ชุด
18,400.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 18190 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 18,190.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)103/2561 2017-11-27 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้เวชภัณฑ์ 3 ตู้
66,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 65460 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 65,460.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)101/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นวางผลิตภัณฑ์ 2 ที่
7,200.00
0.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 3980 ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 3,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)97/2561 2017-11-24 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้สตูลเอกซ์เรย์ 1 ตัว
3,600.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 3490 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 3,490.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)85/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เก้าอี้สตูล 3 ตัว
9,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 8370 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 8,370.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)75/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะวางอุปกรณ์ทดสอบเลือด (X-Matching) 2 ตัว
16,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 15980 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 15,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)79/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชั้นวางของ 2 ที่
30,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 27000 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 27,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)38/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะอาหาร 2 ตัว
14,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 13980 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 13,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)39/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เตียง 2 ชั้น 1 ลัง
10,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 9990 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 9,990.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)40/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โต๊ะหนังสือ 1 ตัว
5,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 4990 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 4,990.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)41/2561 2017-11-13 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดแยกโปรตีน (electrophoresis สำหรับโปรตีน พร้อม Power Supply) 1 ชุด
107,000.00
107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลท์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด 107000 บริษัท ไลท์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด 107,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.)10/2561 2017-10-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ถาดรองศพดอง เก็บตามชั้น 20 ชุด
490,000.00
490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมาเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 484000 บริษัท ซิกมาเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 484,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.)90/2561 2017-11-20 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้สำหรับตั้งโชว์พิพิธภัณฑ์ตัวอย่าง 10 ตู้
330,000.00
330,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์ 300000 ร้านสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์ 300,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.)21/2561 2017-11-09 2560 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณไร้สาย 14 เครื่อง
210,000.00
210,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 210000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 210,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)140/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 26 ช่อง 6 เครื่อง
225,000.00
216,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 216000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 216,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)142/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
จอมอนิเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว สำหรับอ่านฟิล์ม 10 เครื่อง
150,000.00
150,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 150000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 150,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)141/2561 2018-01-09 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ม่านกั้นเตียงผู้ป่วย 15 ชุด
60,000.00
0.00 เฉพาะเจาะจง กรรณิการ์ผ้าม่านยโสธร 54750 กรรณิการ์ผ้าม่านยโสธร 54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)204/2561 2018-03-20 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ม่านปรับแสง 5 ชุด
120,000.00
118,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 118750 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 118,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ(พศ.)163/2561 2018-03-08 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ 1 ชุด
941,100.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ทำงานของเจ้าหน้าที่ 1 ชุด
234,000.00
234,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 233650 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 233,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.(พศ.)153/2561 2018-01-22 2561 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตู้ปลอดเชื้อ class III (Biosafty cabinate class III) 1 เครื่อง
1,500,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดลานเวทีกิจกรรม 1 ชุด
1,022,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด
1,942,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชุดเก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ 1 ชุด
1,450,800.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1901/19-- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เครื่องล้างเครื่องแก้ว (Glassware Washer) 1 เครื่อง
650,000.00
647,500.00 e-bidding บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 647350 บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 647,350.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ. 10/2561 2017-12-29 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องควบคุมความชื้น (Dehumidifier) 7 เครื่อง
385,000.00
396,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 382900 บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 350,000.00 ราคาเหมาะสม ต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ.01/2561 2017-12-15 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature and Humidity Data Logger) 20 เครื่อง
180,000.00
200,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 178000 บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 178,000.00 ราคาเหมาะสม ต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ. 06/2561 2017-12-25 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องตีตัวอย่าง (Stomacher) 1 เครื่อง
150,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ (Colony Counter) 1 เครื่อง
120,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง (Analytical Balance) 2 เครื่อง
160,000.00
159,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 158000 บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 158,000.00 ราคาเหมาะสม ต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ. 05/2561 2017-12-25 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง (Precision Balance) 2 เครื่อง
130,000.00
129,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 128000 บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 128,000.00 ราคาเหมาะสม ต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ. 05/2561 2017-12-25 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ตู้ปลอดชื้อ Class II (Biosafety Cabinet Class II ) 3 เครื่อง
1,230,000.00
1,225,800.00 e-bidding 1.บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
2.บ.จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
3.บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
4.บ.ไทย ท็อป โกลบอล จำกัด
5.บ. เอส.เอ. (ขอนแก่น) จำกัด
1,043,250.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
1,123,500.00
929,616.00
บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 1,043,250.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ. 12/2561 2018-01-08 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
อุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร 1 ชุด
511,000.00
510,010.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด 510010 บ.เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด 500,000.00 เป็นผู้ขายรายเดียวในประเทศไทย ม.อบ. 03/2561 2017-12-15 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวดิ่ง (Vertical Electrophoresis) พร้อม Power supply 2 ชุด
160,000.00
166,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 160000 บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 160,000.00 ราคาเหมาะสม ราคาต่ำกว่าราคากลาง ม.อบ. 08/2561 2017-12-26 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน (Ultrafiltration, UF) 1 เครื่อง
400,000.00
399,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 395900 บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 395,900.00 ราคาเหมาะสม ราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ.02/2561 2017-12-15 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ชุดแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า 2 มิติ (2-Dimension Electrophoresis) 1 ชุด
95,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องเคลื่อนย้ายโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า (Semi Dry Blotter) 2 เครื่อง
120,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องวัดก๊าซชีวมวล (Biomass Analyzer) 1 ชุด
880,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ (Biogas Analyzer) 1 ชุด
320,000.00
339,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 319000 บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 319,000.00 ราคาเหมาะสม ราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ. 07/2561 2017-12-25 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
หัววัดอุณหภูมิสูง (Thermocouple Probe) 10 หัว
30,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น (Field Emission Scanning Electron Microscope, FESEM) 1 ชุด
20,000,000.00
19,833,400.00 e-bidding 1.บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
2.บ.นาโนเทค อินเตอร์ จำกัด
3.บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด
4.บ.เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
19,795,000.00
19,850,000.00
19,980,000.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
1.บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 19,795,000.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.14/2561 2018-02-02 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน (CHN Analyzer) 1 ชุด
4,500,000.00
4,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลีโก้ อินสตรูเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด 4493000 บ.ลีโก้ อินสตรูเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด 4,493,000.00 เป็นผู้ขายรายเดียวในประเทศไทย ม.อบ.11/2561 2017-12-29 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray Fluorescence spectrometer, XRF) 1 เครื่อง
8,000,000.00
7,980,650.00 e-bidding 1.บ.2112 แมชชีน จำกัด
2.บ.เซิร์นเทค จำกัด
ไม่ผ่านคุณสมบัติฯ
7,975,000.00
2.บ.เซิร์นเทค จำกัด 7,975,000.00 ราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ.13/2561 2018-01-26 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC with Electrochemical Detection) 1 ชุด
3,200,000.00
3,200,000.00 e-bidding บ.อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3188600 บ.อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,188,600.00 ราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ.04/2561 2017-12-19 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Absorbance, Fluorescence, Luminescence, BRET และ FRET) 1 เครื่อง
2,500,000.00
2,431,801.00 e-bidding 1.บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
2.บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
3.บ.ไซแอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
2,490,000.00
2,496,000.00
บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 2,431,000.00 มีคะแนนรวมสูงสุดและราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ.16/2561 2018-03-06 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (Stereoscopic Microscope) 1 เครื่อง
1,400,000.00
1,400,000.00 e-bidding 1.บ.ฮอลลี้วู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
1,122,900.00
1,219,800.00
บ.ฮอลลี้วู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,122,900.00 มีคะแนนรวมสูงสุดและราคาต่ำสุด ม.อบ.09/2561 2017-12-27 2560 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) 1 เครื่อง
2,000,000.00
1,939,000.00 e-bidding บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 1986000 ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 1,986,000.00 มีคะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.15/2561 2018-02-26 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ
1,485,000.00
1,490,000.00 e-bidding 1.หจก.ศิริมหาชัย
2.หจก.สุริยาขนส่ง
3.หจก.กิจศิริวุฒิ
4.หจก.พี บี รุ่งทรัพย์
5.หจก.สวีทโฮม บิวด์
1,490,000.00
1,468,000.00
1,260,000.00
1,269,999.00
1,188,800.00
หจก.สวีทโฮม บิวด์ 1,188,800.00 เสนอราคาต่ำสุด 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 รายการ
8,403,400.00
8,750,000.00 e-bidding อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 รายการ
4,950,000.00
5,370,000.00 e-bidding 1.บ. ไตรเทค อิมเพค จำกัด
2.หจก. สุริยาขนส่งอุบล
3.หจก. กิจศิริวุฒิ
4.หจก. หนึ่งอุบลก่อสร้าง
5.หจก. อังบุญญาชิต
6.หจก. ทำเงินการก่อสร้าง
7.หจก. จีแอนด์จี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
8.บ. กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9.หจก. แก้วฟ้าก่อสร้าง
10.บ. ศรีลักษมีโชค
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
4,730,000.00
5,000,000.00
4,730,000.00
4,633,000.00
4,599,000.00
4,685,175.00
4,444,444.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
หจก. แก้วฟ้าก่อสร้าง 4,444,444.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.09/2561 2018-03-29 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ
16,830,000.00
17,382,066.00 e-bidding 1.หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ
2.หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
3.บ.ส.การโยธา 1993 จำกัด
4.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
5.หจก.สุริยาขนส่งอุบล
6.หจก.ฮาร์เวสท์ คอมเมอร์เชียล
16,620,000.00
16,780,000.00
16,820,000.00
16,830,000.00
16,830,000.00
17,382,066.00
1.หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ 16,620,000.00 เสนอราคาต่ำสุด อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
0.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
0.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปากลุ่มอาคารที่พักบุคลากร และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ
2,000,000.00
2,044,000.00 e-bidding 1.บ. อควา ทรีทเม้นท์ จำกัด
2.บ. เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จำกัด
3.บ. อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4.หจก. เตียเต็กอู๋
5.หจก. สุริยาขนส่งอุบล
6.หจก. กิจศิริวุฒิ
7.หจก. หนึ่งอุบลก่อสร้าง
8.หจก. พีบีรุ่งทรัพย์
1,947,000.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
1,760,000.00
1,710,000.00
1,980,000.00
1,985,000.00
1,900,000.00
1,759,995.00
หจก. เตียเต็กอู๋ 1,710,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ. 08/2561 2018-03-27 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงถนนและระบบจราจร 1 รายการ
3,920,000.00
4,250,000.00 e-bidding 1.หจก. กิจศิริวุฒิ
2.หจก. สุภาการวิศวกรรม
3.หจก. คูณทวีทรัพย์
3,710,000.00
3,825,000.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
หจก. กิจศิริวุฒิ 3,710,000.00 ราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ. 05/2561 2018-02-02 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 1 รายการ
2,000,000.00
2,000,000.00 e-bidding 1.หจก.กิจศิิริวุฒิ
2.หจก.ณชัยรุ่งเรือง
1,970,000.00
1,900,000.00
หจก.ณชัยรุ่งเรือง 1,900,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.01/2561 2018-01-29 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
สถานีจ่ายน้ำสำรองและเพิ่มแรงดันน้ำประปา 1 รายการ
2,000,000.00
2,126,000.00 e-bidding 1.หจก.กิจศิริวุฒิ
2.บ.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3.หจก.พี.บี รุ่งทรัพย์
1,870,000.00
1,776,000.00
1,899,995.00
บ.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,776,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.03/2561 2018-01-31 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย 1 รายการ
2,000,000.00
2,000,000.00 e-bidding 1.บ.ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2.บ.พี-เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
3.หจก.ศิริวุฒิ
4.หจก.พี บี รุ่งทรัพย์
5.หจก.โปร แอลอีดี ไลท์
6.หจก.สมหวังการไฟฟ้า
7.หจก.โฮม แอลอีดี
8.หจก.สารคามการไฟฟ้า
1,678,000.00
1,760,000.00
1,830,000.00
ไม่ผ่านคุุณสมบัติ
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ไม่่ผ่านคุณสมบัติ
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ไม่ผ่านคุณสมบััติ
0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ความยาว 2 กม. 1 รายการ
1,980,000.00
2,100,000.00 e-bidding 1.หจก.เตียเต็กอู๋
2.หจก.ณชัยรุ่งเรือง
3.หจก.สุริยาขนส่ง
4.หจก.กิจศิริวุฒิ
5.หจก.เกียรติภูรินทร์
1,700,000.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
1,948,000.00
1,920,000.00
1,623,200.00
หจก.เกียรติภูรินทร์ 1,623,200.00 เสนอราคาต่ำสุด ม.อบ.02/2561 2018-01-29 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายการ
1,485,000.00
1,530,000.00 e-bidding 1.หจก. เตียเต็กอู๋
2.หจก. ศิริมหาชัย
3.หจก. กิจศิริวุฒิ
4.หจก. หนึ่งอุบลก่อสร้าง
5.หจก. บุญฟ้าพัฒนา
6.หจก. ก.คูณทวีทรัพย์
7.หจก. สวีทโฮม บิ้วด์
1,320,000.00
1,485,000.00
1,450,000.00
1,380,000.00
1,340,000.00
ไม่ผ่านคุณสมบัติ
1,149,000.00
หจก. สวีทโฮม บิ้วด์ 1,149,000.00 ราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง ม.อบ. 04/2561 2018-01-31 2561 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 รายการ
39,470,200.00
0.00 0.00 งบผูกพันข้ามปี ม.อบ.(พศ.)16/2559 2016-03-23 2559 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน 1 รายการ
19,800,000.00
0.00 0.00 0000-00-00 543 1002/10-- สำนักงานอธิการบดี
... งานที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน หน่วยนับ วงเงินซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง วันที่สัญญาฯ ปีงบประมาณ หน่วยงาน